Annelerin Vajinal Doğumu Tercih Etme Nedenlerinin İncelenmesi: Bir Nitel AraştırmaÖrneği


Aktaş S., Yılar Erkek Z.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.7, no.1, pp.112-125, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Purpose of the study; the purpose of this study is to examine the reasoning of vaginal delivery mothers for choosing this mode of delivery for the vaginal delivery. The qualitative research type study was conducted in a state hospital north of the Black Sea. The sample consists of 14 mothers selected according to the data saturation point. The data were collected by a semi-structured questionnaire and an in-depth individual interview technique. The collected data were analyzed by content analysis method. Mothers' reasons for choosing vaginal delivery were evaluated in four main themes as "positive delivery perception", "internal satisfaction / pleasure", "physical comfort" and "health politics". Mothers expressed that they have a positive perception on vaginal delivery because of positive history of past birth, positive hearings about vaginal delivery, satisfaction in the midwife and the hospital, influence of the media, vaginal birth being healthy for the mother and the baby, the idea of body purification without surgical complications like cesarean, the belief that it purifies from sins.Active participation in the delivery, early interactions with newborns, early onset of breastfeeding, and the feeling of internal satisfaction due to the motherhood instincts are also the reasons why mothers prefer vaginal delivery. Physical comfort due to early mobilization in the postpartum period, being able to carry out self-care in the early period, and not having to the abdominal incision is one of the reasons why vaginal birth is preferred. In addition, some mothers have indicated that they prefer vaginal birth because of health policies applied due to non-cesarean section without medical indications. Medical, psychological, sociocultural, religious reasons and health policies can be effective in mothers' preference for vaginal delivery. It is suggested that health professionals, especially midwives, should provide a birth environment for mothers by considering the reasons of vaginal birth preference, provide individualized care and continuous birth support at delivery. 

Key Words: Vaginal Delivery, Mother, Delivery Preference, Positive Delivery Perception, Internal Satisfaction, Physical Comfort, Midwifery Care, Qualitative Research.

Çalışmanın amacı; vajinal doğum yapan annelerin, bu doğum şeklini tercih etme nedenlerinin incelenmesidir. Nitel araştırma tipinde olan çalışma,Karadeniz’in kuzeyinde bir devlet hastanesinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini verilerin doyum noktasına göre seçilen 14 anne oluşturmaktadır. Veriler; derinlemesine bireysel görüşme formu ile toplanmıştır. Toplanan veriler “içerik analiz” tekniğiyle analiz edilmiştir. Annelerin vajinal doğumu tercih etme nedenleri “pozitif doğum algısı”, “içsel doyum /haz alma”, “ fiziksel rahatlık”, “sağlık politikaları” olmak üzere dört ana temada değerlendirilmiştir. Anneler; geçmiş doğumunu olumlu deneyimleme, olumlu doğum hikayeleri duyma, ebeden ve hastaneden memnuniyet, medyanın etkisi, vajinal doğumun anne ve bebek için sağlıklı olduğu, sezaryen gibi cerrahi komplikasyonların olmadığı vücudu temizlediği düşüncesi ve günahlardan arındırdığı inancıyla vajinal doğumu “pozitif algıladıklarını” ifade etmişlerdir. Doğuma aktif katılma, yenidoğanla erken etkileşim, emzirmeye erken başlama, anneliği hissetme arzusuna bağlı “içsel doyum” yaşama isteği de annelerin vajinal doğumu tercih nedenlerindendir.Postpartum dönemde erken mobilizasyona, özbakımını erken dönemde gerçekleştirmeye, abdominal kesinin olmamasına bağlı yaşanılan “fiziksel rahatlık” vajinal doğumunun tercih edilmesinin diğer nedenlerinden biridir. Ayrıca bazı anneler tıbbi endikasyon dışı sezaryen olamamaya bağlı uygulanan “sağlık politikaları” nedeniyle vajinal doğumu tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Annelerin vajinal doğum tercih etmelerinde; tıbbi, psikolojik, sosyo-kültürel, dini nedenler ile sağlık politikaları etkili olabilmektedir. Ebe başta olmak üzere tüm sağlık profesyonellerinin, vajinal doğumun tercih edilme nedenlerini dikkate alarak ideal doğum ortamı oluşturmaları, doğumda bireyselleşmiş bakım ve sürekli doğum desteği vermeleri önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Vajinal Doğum, Anne, Doğum Tercihi, Pozitif Doğum Algısı, İçsel Doyum, Fiziksel Rahatlık, Ebelik Bakımı, Nitel Araştırma.