İnşaat Sektöründe Çalışan İşçilerin Kişisel Koruyucu Donanım Kullanım Sıklığının Belirlenmesi; Trabzon Ölçeğinde


ATASOY M., BAŞAĞA H. B. , TEMEL B. A.

5. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 5 - 06 Kasım 2015, ss.245-254

  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.245-254

Özet

Dünyada ve ülkemizde, iş kazaları sonucunda meydana gelen ölüm ve yaralanmalar birçok araştırmaya yön vermiş önemli bir konudur. İş kazalarının, kaza geçiren kişiye ve ailesine verdiği zararın yanında işletmeye ve ülke ekonomisine verdiği zararlar çok büyük boyutlara ulaşabilmektedir. İş kazaları, işin devamlılığını, üretimi, verimliliği ve iş gücü kaybını etkilemesinden dolayı çok önemlidir. İnşaat sektörü en çok iş kazası yaşanan sektörlerden biridir. Sektörde iş kazalarının çok yaşanmasının başlıca nedenleri çalışma koşullarının zor ve değişken olmasıdır. İşverenlerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda tutumları, çalışma şartlarının iyileştirilmesi, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitilerek bilinç oluşturulması, çalışma ortamında alınacak toplu koruma önlemleri ve toplu koruma önlemlerinin tamamlayıcısı kişisel koruyucu donanımların, etkin bir şekilde kullanılması iş kazalarının önlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmada, inşaat sektöründe çalışan işçilerin, kişisel koruyucu donanımları kullanım durumlarının ve bunu etkileyen faktörlerinin belirlenmesi amacıyla Trabzon ilinde bina inşaatında çalışan işçilerle anket uygulaması yapılmıştır. Anket uygulaması rastgele seçilen 30 farklı şantiyede 398 işçiyle yüz yüze yapılmıştır. Elde edilen veriler, SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) programı ile analiz edilerek değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitimlerin yeterli sıklıkta yapılmadığı ve verilen eğitimin çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturacak nitelikte olmadığı tespit edilmiştir. Çalışanların birçoğunda kişisel koruyucu donanım kullanımının baret ve iş ayakkabısı ile sınırlı kaldığı ve kişisel koruyucu donanım kullanımına işveren tutumunun etkisinin büyük olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, kişisel koruyucu donanımların çalışma temposunu negatif yönde etkilediği ve bu durumun kullanım oranını düşürdüğü tespit edilmiştir.