MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ: KARADENIZ TEKNIK ÜNIVERSITESI ÖRNEĞI


YILDIZ Y., KURTULDU M. K.

JASSS(The Journal of Academic Social Science Studies), no.2, pp.525-535, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

 

In this study, candidate music teachers’ -studying in Karadeniz 
Technical University- problem-solving skills were tried to be examined. It is 
known that individuals who have effective problem-solving skills are more 
successful and can overcome the problems they face more quickly than 
individuals who have not. As in any field, in the field of education there are 
many problems encountered and need to be resolved. Candidate teachers are 
expected to have effective problem-solving skills due to the profession that they 
will do. In this direction, the purpose of the study is to examine problemsolving skills of candidate music teachers -involved in the study group- in 
terms of class, gender, and high school variables. Data of this study collected by 
the “Problem Solving Inventory” which was developed in 1982 by Heppner and 
Peterson and which was adapted to Turkish by Şahin, Şahin and Heppner. Data 
which obtained with the help of inventory were analyzed with SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences) and significance level has been accepted as 
p<.05 for the statistical processes. According to the collected data it has been 
seen that the problem solving skills of the candidate music teachers –involved 
in the study group- are above the average; the junior-class students have the 
partly highest problem solving skills than the other students; the freshman, the 
sophomore and the senior class students follow this range. At the end of the 
study it has been determined that there is no meaningful difference between 
problem solving skills of candidate music teachers and class, high-school and 
gender variables

 

Bu çalışmada Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde öğrenim gören müzik 
öğretmeni adaylarının problem çözme becerileri incelenmeye çalışılmıştır. Etkili 
problem çözme becerilerine sahip olan bireylerin olmayanlara göre daha 
başarılı oldukları ve karşılaştıkları sorunların üstesinden daha hızlı şekilde 
gelebildikleri bilinmektedir. Her ortamda olduğu gibi eğitim-öğretim 
ortamlarında da karşılaşılan ve çözülmesi gereken birçok problem 
bulunmaktadır. Edinecekleri mesleğin gereği olarak, öğretmen adaylarından 
etkili problem çözme becerilerine sahip olmaları beklenmektedir. Bu 
doğrultuda çalışmanın amacı çalışma grubunda yer alan müzik öğretmeni 
adaylarının problem çözme becerilerinin sınıf, cinsiyet ve mezun olunan lise 
türü değişkenleri açısından incelenmesidir. Çalışmanın veri toplama aracı 1982 
yılında Heppner ve Peterson tarafından geliştirilen ve 1993 yılında Şahin, Şahin 
ve Heppner tarafından Türkçe’ ye uyarlanıp geçerlik ve güvenirlik çalışmaları 
yapılmış olan “Problem Çözme Envanteri” dir. Envanter yardımı ile elde edilen 
veriler, SPSS(Sosyal Bilimler için İstatiksel Paket Programı) ile analiz edilmiş ve 
testlerde anlamlılık düzeyi p<.05 olarak kabul edilmiştir. Veriler incelendiğinde 
çalışma grubunda yer alan müzik öğretmeni adaylarının problem çözme 
becerilerinin orta düzeyin üzerinde olduğu, 3. sınıfta öğrenim gören öğretmen 
adaylarının diğer sınıflarda öğrenim görenlere göre kısmen daha yüksek 
problem çözme becerisine sahip oldukları; bunu 1. , 2. ve 4. sınıflarda öğrenim 
gören öğretmen adaylarının izlediği görülmektedir. Veriler çalışmanın 
değişkenleri açısından incelendiğinde; problem çözme becerileri ile sınıf, 
mezun olunan lise türü ve cinsiyet değişkenleri arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark bulunmadığı belirlenmiştir