Web Üzerinden PDF Dokümanlarının Yönetimi


ATALAR C., PEHLİVAN H.

2. MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 30 April - 01 May 2009, pp.254-261

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.254-261
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

A lot of corporations, persons and establishments is wanted to provide controlling, management, organization of the files that they use. That’s why, instead of the files that they use keeping them on physical storage devices, they use computer-aided electronic filing system. Portable Document Format (PDF) includes more superior features other than electronic filing systems. In this practise, it is shown that searching a word or a phrase and generating and showing the results as a new PDF document in such as electronic books, arguments, technical reports etc. PDF documents or over the bookmarks of documents. This structure is formed the parts such as generating PDF documents, determining document’s output unit, opening document, adding content to document, document content or finding a phrase that it is searched over the bookmarks, generating as a PDF file that the result of a inquiry over a table in the database and shown a particular length of a PDF document. The structure that it is developed in Java Programming Language is placed easily in web applications that it is running on JSP servers.

Birçok kurum, kiúi ve kuruluú kullandÕ÷Õ dokümanlar üzerinde hÕzlÕ bir eriúim, yönetim ve organizasyon 
sa÷lamayÕ istemektedir. Bu amaçla, kullandÕklarÕ dokümanlarÕ fiziksel dosya veya klasörlerde saklamak yerine 
bilgisayar destekli elektronik dosyalama sistemini kullanÕrlar. TaúÕnabilir doküman formatÕ (PDF), di÷er
elektronik dosyalama sistemlerine göre birtakÕm üstün özellikler içerir. Bu bildiride; elektronik kitaplar, tezler ve 
teknik raporlar gibi çeúitli PDF dokümanlarÕ içerisinde bir sözcük yada sözcük öbe÷inin arama iúleminin 
yapÕlmasÕ ve sonuçlarÕn yeni bir PDF dokümanÕ olarak üretilmesi gösterilmiútir. Bu yapÕ; PDF formatÕnda
doküman oluúturma, dokümanÕn çÕktÕ biriminin belirlenmesi, dokümanÕn açÕlmasÕ, dokümana içerik eklenmesi 
ve doküman üzerinde aranan bir metinin bulunmasÕ gibi parçalardan oluúur. Java programlama dilinde 
geliútirilen çatÕ, JSP sunucularÕ üzerinde çalÕútÕrÕlacak web uygulamalarÕna kolaylÕkla yerleútirilebilir.