Farklı topografik tutulumu olan serebral palsili çocuklarda gövde kontrolünün değerlendirilmesi


Yıldız A., Apaydın U., Elbasan B.

7. Uluslararası Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 25 February 2018, pp.32

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.32
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Purpose: The aim of this study was to evaluate the difference in trunk control according to severity of motor disorders and
different topographies in children with cerebral palsy (CP).
Method: A total of 114 children aged between 5-15 years were included in the study (43 hemiparetic, 40 diparetic and 31
healthy children). Assessment of trunk control was performed with the Trunk Control Measurement Scale (TCMS). The
Gross Motor Function Classification System (GMFCS) were used to grade the severity of the child's functional limitations.
Results: The total score of TCMS was 46.2 ± 8.79 for hemiparetic children, 32.9 ± 10.9 for diparetic children and 55.7 ±
1.8 for children in the control group. There was a significant difference between the hemiparetic and diparetic groups in
terms of total TCMS scores and subscale scores (p <0.001). Moreover, it was found that the TCMS scores decreased
significantly as the GMFCS level increased. The total TCMS scores and subscale scores showed significant differences
between all GMFCS levels. In all children with CP, there was a significant negative correlation between GMFCS levels and
TCMS scores (p<0.001, r =- 0.664).
Conclusion: Trunk control differs according to the severity of the topography and motor impairment in children with CP.
During physiotherapy and rehabilitation intervention it is recommended to focus on trunk control to improve children's
functional skills.

Amaç: Serebral Palsili (SP) çocuklarda farklı topografilere ve motor bozukluğun şiddetine göre gövde kontrolünün farklılık
gösterip göstermediğini değerlendirmek amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışmaya yaşları 5-15 yıl arasında değişen, 43 hemiparetik, 40 diparetik ve 31 sağlıklı olmak üzere toplam 114
çocuk dâhil edildi. Gövde kontrolünü değerlendirmek için Gövde Kontrol Ölçüm Skalası (GKÖS) kullanıldı. Fonksiyonel
motor bozukluğun derecesi Kaba Motor Fonksiyon Sınıflama Sistemi (KMFSS) kullanılarak değerlendirildi.
Bulgular: GKÖS total puanı hemiparetik çocuklar için 46.2 ± 8.79, diparetik çocuklar için 32.9 ± 10.9, kontrol grubundaki
çocuklar için 55.7 ± 1.8 olarak bulundu. GKÖS toplam puanı ve alt ölçek puanları bakımından hemiparetik ve diparetik
grup arasında anlamlı fark bulundu (p < 0,001). Ayrıca, GKÖS skorlarının, KMFSS seviyesi arttıkça anlamlı derecede
azaldığı bulundu. Toplam GKÖS puanı ve alt ölçek puanları, tüm seviyeler arasında anlamlı farklılık gösterdi. Tüm SP’li
çocuklarda, KMFSS seviyesi ile GKÖS toplam puanı arasında negatif yönde anlamlı ilişki bulundu (p < 0.001, r = - 0.664).
Sonuçlar: Gövde kontrolü SP’li çocuklarda topografiye ve motor bozukluğun ciddiyetine göre farklılık gösterir. Fizyoterapi ve
rehabilitasyon uygulamaları sırasında çocukların fonksiyonel becerilerini geliştirmek adına gövde kontrolü üzerinde
durulması önerilir.