Eğitim ve Yaş Bağlamında Ülke Sorunları: Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğrencilerinin Güneydoğu Sorununa Bakışı


ALPTEKİN M. Y.

PICS2018 Teori ve Pratikte Siyasal İletişim Sempozyumu-Batı Dışı Yaklaşımlar, Aydın, Turkey, 12 - 13 October 2018, pp.47-67

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Aydın
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.47-67
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

This study was conducted in order to show how young people, who receive university education, approach to the South-East problem. It was found appropriate to conduct the survey as a data collection technique to achieve this purpose. A total of 45 questions were used in the questionnaire, including 7 case questions, 17 multiple choice questions and 21 questions structured according to a five-point Likert scale. This questionnaire was applied to five hundred (500) Black Sea Technical University students from different faculties in April 2018. Students from Turkey and from many parts of the city, but also the different social, economic and cultural background they have. Therefore, it is thought that at least a data set which can reflect the views of university students in the country is reached. Some of the questions are consciously structured as the same or similar questions that were used in previous studies. It is thought that this sameness or similarity may be functional in order to make a general comparison, even when considering different age and education group differences. In this respect, it was aimed to make a comparison with the previous studies on the South-eastern problem in the context of these questions at least and determine what kind of sensitivities and / or preferences prevail in accordance with the changing world and country agenda. For example, in 2011, a national research firm of his asked a representative sample of the general population study, "What do you think is the most important bond that holds together the different segments of society in Turkey?", The most prominent in answer to the question, respectively, toward the lower of the highest Humanitarian Bonds (23.5), Religion (17.9), Common Homeland (12.8), Araditude (9.6), Citizenship (6.2), Common History (6.2); made by the Republic of Turkey from the answers given by the students similar questions in this study Citizenship (36.4), Common History and Geography (15), Brotherhood sense of (10.8), National and Cultural Assets (12), Religion (6.6) form and other options are the percent smaller manifested. Options are similar, though not identical, and sometimes two options in one can correspond to a single option in the other, and the changes are very clear and interpretable. For example, in the first study "citizenship" means and the shape of this study "Republic of Turkey citizenship" to rise to 36.4 from 6.2% of the options it is extremely significant, it is thought that should be associated with the basic education level. Similarly, the decline in religious choice from 17.9 to 6.6 in this study may be more accurate both in terms of education and age. This and other data have been carefully and rigorously interpreted in a comparative way, in terms of time spent elsewhere, age and education. With this work, it is deduced that university youth have reached the persuasive data on what they see as the "Southeastern Problem" and what they suggest for a solution.

Key Words: South Eastern Issue, University Youth, Assessment, Solution Offers.

Bu çalışma üniversite eğitimi alan gençlerin Güney-Doğu Sorununa nasıl baktığını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Bu amaca ulaşabilmek üzere veri toplama tekniği olarak anket uygulaması yapılması uygun bulunmuştur. Ankette 7 tane durum sorusu, 17 tane çoktan seçmeli soru ve 21 tane de beşli likert ölçeğine göre yapılandırılmış soru olmak üzere toplamda 45 soru kullanılmıştır. Bahsi geçen bu anket, Nisan 2018’de farklı fakültelerden beş yüz (500) Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencisine uygulanmıştır. Türkiye’nin birçok bölgesinden ve şehrinden gelen öğrenciler, aynı zamanda değişik sosyal, ekonomik ve kültürel arka plana sahiptirler. Dolayısıyla en azından ülke çapında üniversite eğitimi alan öğrencilerin görüşlerini yansıtabilecek bir veri setine ulaşıldığı düşünülmektedir. Soruların bir kısmı bilinçli olarak daha önce yapılmış olan çalışmalarda kullanılmış olan soruların aynısı veya benzeri olarak yapılandırılmıştır. Bu aynılık veya benzerlik farklı yaş ve eğitim grubu farkı göz önünde bulundurularak da olsa genel bir karşılaştırma yapabilmek açısından işlevsel olabileceği düşünülmüştür. Buna istinaden daha önce yapılmış olan Güney-doğu sorunu ile ilgili çalışmalarla en azından bu sorular bağlamında karşılaştırma yapılması ve değişen dünya ve ülke gündemine uygun olarak ne tür hassasiyetlerin ve/veya tercihlerin ön plana çıktığının tespit edilmesi hedeflenmiştir. Mesela 2011 yılında bir ulusal araştırma şirketinin yaptığı çalışmada genel nüfusu temsil eden bir örnekleme sorulan “Sizce Türkiye’de farklı toplum kesimlerini bir arada tutan en önemli bağ nedir?” sorusuna verilen cevaplarda en öne çıkanlar, en yüksek olandan düşük olana doğru sırasıyla, İnsani Bağlar (23.5), Din (17.9), Ortak Vatan (12.8), Bir Aradalık (9.6), Yurttaşlık (6.2), Ortak Geçmiş (6.2) iken; yapılan bu çalışmada benzer soruya üniversite öğrencilerinin verdiği cevaplardan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı (36.4), Ortak Tarih ve Coğrafya (15), Kardeşlik duygusu (10.8), Milli ve Kültürel Değerler (12), Din (6.6) şeklinde ve diğer seçenekler de daha küçük yüzdelerle tezahür etmiştir. Seçenekler bire bir aynı olmasa da benzer olup bazen birindeki iki seçenek diğerindeki tek bir seçeneğe tekabül edebilmektedir ve değişimler son derece açık ve yorumlanmaya müsaittir. Mesela birinci araştırmadaki “Yurttaşlık” anlamına gelen ve bu çalışmadaki şekliyle “Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı” seçeneğinin % 6.2’den 36.4’e çıkması son derece manidar olup, temelde eğitim düzeyiyle ilişkilendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Benzer bir şekilde Din seçeneğinin ilkinde 17.9’dan bu çalışmada 6.6’ya düşmesi hem eğitim ve hem de yaş ile ilişkilendirilmesi daha isabetli olabilecektir.  Bu ve diğer veriler gerek aradan geçen zaman ve gerek yaş ve eğitim farkına istinaden karşılaştırmalı bir şekilde ele alınıp titiz bir şekilde yorumlanmıştır. Bu çalışmayla, üniversite gençliğinin “Güneydoğu Sorunu”nu ne olarak gördüğü ve çözüm için neler önerdiği konusunda ikna edici verilere ulaşıldığı düşülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Güney-Doğu Sorunu, Üniversite Gençliği, Durum Tespiti, Çözüm Önerileri.