Biomechanical evaluation of the effect of intramedullary fibular graft in proximal humeral fractures


Creative Commons License

Bulut T., Akgün U., ÇITLAK A., SENER M.

Journal of Clinical and Analytical Medicine, vol.8, no.1, pp.56-59, 2017 (SCI-Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 1
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Journal of Clinical and Analytical Medicine
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.56-59
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

EtkiAbstractAim: The aim of this study is to investigate the biomechanical effect of in-tramedullary fibular grafts in two-part proximal humeral fracture models. We also investigated two different positions of an intramedullary fibular graft in terms of fracture stability. Material and Method: A total of 21 two-part humeral neck fracture models were randomly separated into 3 groups. All fracture models were fixed with anatomic locking plates and 3.5mm locking screws. An intramedullary fibular graft was placed parallel to the long axis of the humerus in group I and at an approximately 135 degree angle, so as to support the calcar and medial column of the humeral neck, in group II. No fibular graft was used in the control group. All models were tested with a uniaxial electromechanic device at 20 degrees abduction that mimics the primary axial loads and shear forces with early active abduction. Values of loading and stiffness were measured. Results: No statistically significant dif-ference was found for loading and stiffness values between groups. Discus-sion: These results were interpreted to mean that the presence or positioning of a fibular graft makes no additional contribution to the stability of two-part proximal humeral neck fractures with an anatomically reduced medial column fixed by a locking plate and screws. In conclusion, it is not necessary to utilize an intramedullary fibular graft in proximal humerus fractures when anatomic reduction is obtained. An unaccompanied locking plate and screws are adequate for these cases. Although using a fibular graft in proximal hu-merus fractures is a popular technique, it should be reserved for unstable osteoporotic fractures in which the medial column cannot be reduced.

comÖzetAmaç: Bu çalışmanın amacı; iki parçalı proksimal humerus kırık modellerinde, intramedüller fibula greftinin etkisini biyomekanik olarak araştırmaktır. Aynı zamanda iki farklı pozisyonda uygulanan intramedüller fibula greftinin sta-bilite üzerine olan etkisi de araştırılmıştır. Gereç ve Yöntem: Toplam 21 bo-yun kırığı olan iki parçalı proksimal humerus modeli rastgele 3 gruba ayrıl-dı. Tüm kırık modelleri anatomik kilitli plak ve 3.5mm kilitli vida ile fikse edil-di. İntrameduller fibula; Grup1’de humerusun uzun aksına parallel yerleştirilir-ken, Grup2’de humerus boynunun kalkarını ve medialini destekleyecek şekil-de yaklaşık 135 derecelik açıda yerleştirildi. Kontrol grubunda fibula kullanıl-madı. Tüm modeller erken aktif abduksiyonda meydana gelen primer aksiyel yüklenmeyi ve makasla kuvvetini taklit edecek şekilde 20 derece abduksiyon-da uniaksiyel elektromekanik test cihazına yerleştildi. Yüklenme değerleri ile bükülme dirençleri ölçüldü. Bulgular: Grupların yüklenme değerleri ve bükül-me dirençleri arasında istatiksel anlamlı fark bulunmadı. Tartışma: Bu sonuç-lar medial kolonun anatomik redüksiyonu sonrası kilitli plak ve vida ile fikse edilen iki parçalı humerus proksimal uç kırıklarında fibula varlığı ya da pozis-yonunun stabiliteye ek pozitif etki sağlamadığı yönünde yorumlanmıştır. So-nuç olarak; anatomik redüksiyonun elde edildiği proksimal humerus kırıkların-da intramedüller fibula gerekli değildir. Bu olgularda kilitli plak ve vida ile fik-sasyon yeterlidir. Her nekadar humerus proksimal uç kırıklarında intramedül-ler fibula popüler bir uygulama olsada kullanımı medial kolonun restore edile-mediği osteoporotik unstabil kırıklarla sınırlı kalmalıdır.