The Relationship between the Situation of Being Exposed to Violence and the Burnout in Security Guards Working in the Hospital


Ardıç C., Öztürk G. Z., Usta O.

11. AİLE HEKİMLİĞİ GÜZ OKULU, Antalya, Turkey, 27 September - 01 October 2017, pp.147

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.147
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Bu çalışmada bir tıp fakültesinin öğrencilerinin yeme 

tutumları ile benlik saygısı ve sosyodemografik özellikleri 

arasındaki ilişkinin değerlendirilmesini amaçlamaktadır.

Gereç-Yöntem: Kesitsel ve tanımlayıcı özellikteki bu çalış-ma tıp fakültesi dönem 1,3 ve 6 öğrencilerinde yapılmıştır. 

Çalışmaya 475 tıp öğrencisi katılmıştır. Literatür tarana-rak oluşturulan anket formu üç bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde sosyodemografik bilgiler yer almaktadır. 

İkinci bölümde ise Yeme Tutum Testi (YTT) bulunmaktadır. 

Üçüncü bölümde Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (RBSÖ) 

yer almaktadır. Elde edilen veriler SPSS 20 programına ak-tarılmıştır. Veriler yüzdelik, sayı, ortalama, standart hata 

ile sunulmuştur. Kategorik verilerin karşılaştırılmasında 

ki-kare testi, numerik değişkenlerde ise bağımsız örnek-lerde t- testi kullanılmıştır. P<0,05 istatistiksel olarak an-lamlı kabul edilmiştir.

Bulgular: Araştırmaya katılan 475 anketin 440’ı doğru 

şekilde doldurulmuş olup çalışmaya dâhil edilmiştir. Tıp 

öğrencilerinin yaş ortalaması 21,03 ± 2,36 yıl olup, öğ-rencilerin %53,4’ü (n:235) kız, %46,6’ı (n:205) erkekti. Kız 

öğrenciler arasında YTT skorundan 30 puan ve üzerinde 

alanlar % 14,5, erkek öğrenciler arasında %9,8 bulundu. 

Cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark sap-tanmamıştır (X²:2,25; p:0,133). Öğrencilerin sigara ve alkol 

alışkanlığı, ailenin gelir durumu, kronik hastalık bulunma 

durumu, kaldığı yer, egzersiz, ebeveynlerin kilo durumu, 

beden kitle indeksi, bilgisayar ve televizyon karşında ge-çirilen süre ile YTT’ den 30 ve üzeri puan alan öğrenciler 

arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (p>0,05). Diyet 

yapma durumu ile YTT’ den 30 ve üzeri puan alma arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır (X²:9,087; 

p:0,003). Kız öğrencilerin %14,5(n:34), erkek öğrencilerin 

%11,7(n:24) ‘sinde benlik saygısı düşük bulunmuştur. Cinsi-yetler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olma-dığı saptanmıştır ( p:0,393). YTT ile RBSÖ arasında istatis-tiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur (p:0,036). 

Sonuç: Çalışmamız diğer çalışmalarla paralellik göster-mekte olup yeme bozukluklarının literatürde belirtildiği 

gibi giderek artmakta olduğunu göstermektedir. Bundan 

dolayı yeni çalışmalarla gençlerin yeme bozukluğuna karşı 

korunabilmesi için yeme bozukluğu risklerinin belirlenme-si, sıklığının saptanması ve eşlik eden faktörlerin belirlen-mesi oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler: benlik saygısı, tıp öğrencileri, yeme 

bozukluğu