Communication Skills Levels of Preschool Teacher Candidates According to Some Variables


Yılmaz M., Üstün A., ODACI H.

The Black Sea Journal of Social Sciences, vol.1, pp.8-18, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of this study was to invastigate communication skills levels of Preschool Teacher Candidates in Ondokuzmayıs University, Amasya University and Karadeniz Technical University Education Faculty Preschool Education Section according to some variables such as üniversity, place of livig, age, class. Research group consisted of 356 students. “Communication Skills Inventory” and “Personal Information Form” were administered to the research groups. Significant difference was found between university and class, while it was not found between comunication skill level, place of living and age of the students. 

Bu araştırma, okul öncesi öğretmen adaylarının iletişim becerisi düzeylerinin üniversite, yerleşim birimi, yaş ve sınıf düzeyine göre incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma grubunu, Ondokuzmayıs Üniversitesi, Amasya Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Fakülteleri Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğrencilerinden 356 öğrenci oluşturmuştur. Tüm gruba “ İletişim Becerileri Envanteri” ve “Kişisel Bilgi Formu” uygulanmıştır. Öğrencilerin iletişim becerileri düzeyleri üniversitelerine ve sınıf düzeyine göre farklılık gösterirken yerleşim birimi ve yaşlarına göre anlamlı bir fark bulunmamıştır.