Öğretim Elemanlarının İş Doyumu Düzeylerinin İş Stresi Düzeyleri İle İlişkisi


ODACI H.

Eğitim Araştırmaları, ss.111-120, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2003
  • Dergi Adı: Eğitim Araştırmaları
  • Sayfa Sayıları: ss.111-120

Özet

Bu çalışmada, üniversite öğretim elemanlarının iş doyumu dü- zeyleri ile iş stresi düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini toplam 124 öğretim elemanı oluş- turmaktadır. Öğretim elemanlarının iş doyumu düzeyleri "İş Doyumu Ölçeği" ile iş stresi düzeyleri ise "Öğretim Elemanının İş Stresi Anketi" ile ölçülmüştür. Verilerin analizinde tek-yönlü varyans analizi ve Pearson momentler çarpımı korelasyonu kul- lanılmıştır. Elde edilen bulgular literatür ışığında tartışılmış ve bazı önerilerde bulunulmuştur.