Investigating a Science Experiments Guidebook for Students with Learning Disabilities


Nas S. E., Coruhlu T. S., Calik M., Ergul C., Gulay A.

ANKARA UNIVERSITESI EGITIM BILIMLERI FAKULTESI OZEL EGITIM DERGISI-ANKARA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION, vol.20, no.3, pp.501-534, 2019 (ESCI) identifier

Abstract

Given science curriculum’s vision “making all students scientific literate,” A Science Experiments Guidebook may be an effective tool in making students with learning disabilities scientifically literate and supporting their conceptual understanding. The aim of this study was to implement “A Science Experiments Guidebook for Secondary School Students with Learning Disabilities” and to investigate its effect on their conceptual understanding. The enriched worksheets comprised of "stimulating student interest-active engagement and evaluation" sections. “Buzz 22 and brainstorming” techniques were deployed to create a discussion environment by stimulating student interest, while "aquarium or snowball" techniques were used in the evaluation section. 6 experiments of “Living Things and Life” learning domain were embedded into the active engagement. Through a case study research method, the study group consisted of 12 students with learning difficulties. Concept test, interview and drawing test were used to collect data. The results indicated that the the guidebook had positive effects on their conceptual understanding. Also, it was observed that they were more successful in expressing their thoughts with drawings. This may result from their associated writing problems. In light of the results, it can be concluded that such alternative assessment methods as drawings may make more accurate contribution to evaluate their performances

Fen bilimleri dersi öğretim programının “tüm öğrencileri fen okuryazarı olarak yetiştirmek” vizyonu düşünüldüğünde, geliştirilen fen deneyleri kılavuzunun öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin de fen okuryazarı olarak yetiştirilmesinde ve kavramsal anlamalarının desteklenmesinde etkili bir araç olabileceği düşünülmektedir. Bu araştırmanın amacı, tartışma yöntemi ve zenginleştirilmiş çalışma yaprağı temelinde “Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Fen Deneyleri Kılavuzu”nun hazırlanması, uygulanması ve bu kılavuzun öğrencilerin kavramsal anlamaları üzerine olan etkisinin incelenmesidir. Zenginleştirilmiş çalışma yaprakları “dikkat çekme-etkin uğraşı ve değerlendirme” bölümlerinden oluşmaktadır. Dikkat çekme bölümlerinde tartışma yönteminin “vızıltı 22 ve beyin fırtınası”, değerlendirme bölümlerinde ise “akvaryum veya kartopu” teknikleri kullanılmıştır. Etkin uğraşı bölümlerine ise “Canlılar ve Hayat” öğrenme alanına ilişkin altı deney yerleştirilmiştir. Özel durum yönteminin kullanıldığı araştırma ön, pilot ve asıl uygulama çalışmaları ile tamamlanmıştır. Çalışma grubunu, öğrenme güçlüğü yaşayan 12 kaynaştırma öğrencisi oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak kavram testi, görüşme ve çizim testinden yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda “Ortaokul Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Kaynaştırma Öğrencilerine Yönelik Fen Deneyleri Kılavuzu”nun öğrencilerin kavramsal anlamaları üzerinde olumlu etkilerinin olduğu belirlenmiştir. Öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin düşüncelerini çizimlerle ifade etmede daha başarılı oldukları görülmüştür. Bu durum öğrencilerin genellikle yazmada problem yaşamaları ile ilişkilendirilebilir. Özellikle yazma konusunda güçlük yaşayan öğrencilerin değerlendirilmesinde çizim yöntemi gibi alternatif yaklaşımların benimsenmesinin bu öğrencilerin doğru biçimde değerlendirilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.