INVESTIGATION OF GROUNDWATER IN KIZILIRMAK DELTA (SAMSUN) IN TERMS OF HYDROCHEMICAL and ISOTOP HYDROGEOLOGY


ERSOY A. F., ÖZGÜL H. Y., Ayyıldız Turan N.

DSİ Teknik Bülteni, vol.0, no.141, pp.1-7, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 0 Issue: 141
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: DSİ Teknik Bülteni
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1-7
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

In our country, the intrusion of sea water to groundwater in coastal aquifers is becoming an increasingly important problem. In this study, the hydrochemical and isotopic properties of groundwater in the coastal aquifer of Bafra Basin, Kızılırmak Delta were investigated, and the effects of seawater on groundwater were revealed. For this purpose, 48 groundwater samplings were made from the coastal aquifer in June- 2016, October-2016, June-2017 and October-2017 periods, and major anion and cation, trace element and isotope analyzes were performed on the samples taken. According to the results of hydrochemical analysis, the Electrical Conductivity (EC) value of the groundwater was found to be higher than 2.500 μS/cm in all sampling periods. In addition, Na+, Cl-, SO4-2 ion contents were determined to be quite high according to the standards of the World Health Organization (WHO, 2011) and TS-266 Regulation on Water Intended for Human Consumption (2006). According to the isotope analysis results performed on the groundwater samples, it was observed that they were close to the Global Meteoric Water Line, were recharge by precipitation falling at low elevations, and were under the influence of seawater intrusion. However, it has been determined that this initiative has decreased with the introduction of the irrigation system of the Bafra Plain Irrigation Project.
Ülkemizde kıyı akiferlerinde deniz suyunun yeraltısuyuna karışması gittikçe önem kazanan bir sorun haline gelmektedir. Bu çalışmada Bafra Havzası, Kızılırmak Deltası kıyı akiferinde yeraltısuyunun hidrokimyasal ve izotopik özellikleri araştırılmış, deniz suyunun yeraltısuyuna olan etkileri ortaya konulmuştur. Bu amaçla kıyı akiferinde yeraltısuyundan Haziran-2016, Ekim-2016, Haziran-2017 ve Ekim-2017 dönemlerinde 48’er adet yeraltısuyu örneklemesi yapılmış ve alınan örnekler üzerinde majör anyon ve katyon, iz element ve izotop analizleri yapılmıştır. Hidrokimyasal analiz sonuçlarına göre yeraltısuyunun Elektriksel İletkenlik (EC) değerinin tüm örnekleme dönemlerinde 2.500 μS/cm'den yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca Na+, Cl-, SO4-2 iyon içeriklerinin Dünya Sağlık Örgütü (WHO, 2011) ve TS-266 İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik (2006) standartlarına göre oldukça yüksek olduğu belirlenmiştir. Yeraltısuyu örnekleri üzerinde yapılan izotop analiz sonuçlarına göre, Dünya Meteorik Su Doğrusuna yakın konumda oldukları, düşük kotlara düşen yağışlarla beslendikleri ve deniz suyu girişiminin etkisinde olduğu görülmüştür. Fakat bu girişimin Bafra Ovası Sulaması Projesi Sulama sisteminin devreye girmesi ile azaldığı tespit edilmiştir.