PUBLIC ADMINISTRATION, PARTICIPATION, AND THE CHANGING ROLE OF THE CITIZEN: FROM VOTER TO CO-PRODUCER CITIZEN


Çolak Ç.

Memleket Siyaset Yönetim, vol.16, no.35, pp.37-72, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: 35
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Memleket Siyaset Yönetim
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.37-72
  • Karadeniz Technical University Affiliated: No

Abstract

Citizen participation is one of the leading values of both democracy and political science. The debates on participation, which initially demonstrated its impact in the field of political science, stem from the problems of legitimacy caused by representative democracy. The main element in these debates, which also soon spread to the field of public administration, is the active participation of citizens in decision making processes related to public policies. However, the role of citizen in the public administration approach of the 21st century is accepted to be more than that. In this study, it is aimed to discuss the transforming role of the citizen in the context of participation. For this, firstly, the concepts of citizenship, participation, participatory democracy and participatory public administration are determined, and then the roles of citizen in two basic public administration models (Classical Public Administration and New Public Management) are examined. Thirdly, the role of co-producer citizen in the new term (Post – New Public Management) is mentioned and the transformation in public administration is evaluated through the arguments in these three models. Finally, the examples of co-production practices and the concrete roles of citizens in this context are listed. The most obvious conclusion from this point of view is that citizens are no longer expected to participate not only in decision making processes, but also in the production and delivery of the public service.
Vatandaş katılımı, hem demokrasinin hem de siyaset biliminin önde gelen değerlerinden biridir. Etkisini ilk olarak siyaset biliminde hissettiren katılım tartışmaları, temsilî demokrasinin yol açtığı meşruiyet sorunlarından kaynağını almaktadır. Çok geçmeden kamu yönetimi alanına da sirayet eden bu tartışmalardaki temel unsur, kamu politikalarına ilişkin karar alma süreçlerine vatandaşların aktif katılımıdır. Ancak 21. yüzyılın kamu yönetimi anlayışında vatandaş rolünün, bundan daha fazlası olduğu kabul edilmektedir. Bu çalışmada, vatandaşın dönüşen rolünün, katılım bağlamında ele alınması amaçlanmaktadır. Bunun için ilk olarak vatandaşlık, katılım, katılımcı demokrasi ve katılımcı kamu yönetimi kavramlarına yer verilmekte, ardından iki temel kamu yönetimi modelindeki (Geleneksel Kamu Yönetimi ve Yeni Kamu İşletmeciliği) vatandaş rolleri incelenmektedir. Üçüncü olarak, yeni dönemdeki (Post – Yeni Kamu İşletmeciliği) ortak üretici vatandaş rolüne değinilmekte ve kamu yönetiminde yaşanan dönüşüm, söz konusu üç modeldeki argümanlar üzerinden değerlendirilmektedir. Son olarak ise birlikte üretim uygulama örnekleri ve vatandaşların bu kapsamda üstlendikleri somut roller sıralanmaktadır. Bu açıdan ortaya çıkan en belirgin sonuç, artık vatandaşlardan yalnızca karar alma süreçlerine katılımlarının değil, aynı zamanda kamu hizmetinin üretimi ve sunumuna da katılmalarının beklenmesidir.