The Analysis of Sports High School Students’ Learning Styles in Terms of Overall Academic Success


Creative Commons License

ALEMDAĞ C., ALEMDAĞ S., ÖZKARA A. B.

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.43, no.195, pp.269-278, 2018 (SSCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 43 Issue: 195
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.269-278
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Research findings about which learning style works better are not consistent. However, learning styles are known to be generally associated with learning and to support improvement in some learning outcomes. This study aims to determine learning styles of sports high school students and to examine these styles with respect to overall academic success. The study sample consists of 480 sports high school students (152 females, 328 males) who were the students of seven different sports high schools in Turkey. Kolb Learning Style Inventory-3 (LSI-3) was used as the data collection tool. Data was analyzed using χ2 (Chi-Square) test and one-way analysis of variance. The study found out that the sports high school students mostly had diverging (39.5%) learning style, assimilating (21.5%) and converging (21.5%) were of equal rate, and accommodating (17.5%) was the least preferred learning style. The study indicated that students with high overall academic success had converging, accommodating, assimilating and diverging learning styles, respectively. Although most of the sports high school students had diverging learning style, the overall academic success of students with converging learning style was higher.

Keywords: Sport, student athletes, learning styles, high school, learning, academic success

Öğrenme stillerinden hangilerinin daha işe yarar olduğu ile ilgili araştırma sonuçları tutarlı değildir. Buna rağmen, öğrenme stillerinin genel olarak öğrenme ile ilişkili olduğu ve bazı öğrenme çıktılarındaki gelişime yardımcı olduğu bilinmektedir. Bu araştırmanın amacı,  Kolb Öğrenme Stili Modeli’ne göre spor lisesi öğrencilerinin öğrenme stillerini belirlemek ve genel akademik başarıları açısından incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, Türkiye’de yedi farklı spor lisesinde öğrenim gören, 152’si kadın ve 328’i erkek 480 spor lisesi öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Kolb Öğrenme Stili Envanteri-3 (KÖSE-3) kullanılmıştır. Veriler, χ2 (Kay-Kare) testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma kapsamında spor lisesi öğrencilerinin %39.5’inin değiştirme, %21.5’inin özümseme, yine aynı oranda (%21.5) ayrıştırma ve %17.5’inin yerleştirme öğrenme stiline sahip oldukları belirlenmiştir. Genel akademik başarıları yüksek olan öğrencilerin öğrenme stilleri ise sırası ile, ayrıştırma, yerleştirme, özümseme ve değiştirme şeklindedir. Spor Lisesi öğrencilerinin çoğu değiştirme öğrenme stiline sahip olmasına rağmen, ayrıştırma öğrenme stiline sahip öğrencilerin genel akademik başarıları daha yüksektir.

Anahtar Sözcükler: Spor, sporcu öğrenci, öğrenme stilleri, lise, öğrenme, akademik başarı