Üniversite Öğrencilerinin Sigara İçme Davranışlarının Bilişsel-Davranışçı Bir Modele Dayalı Olarak İncelenmesi


YAZICI H. , özbay Y.

Milli Eğitim, cilt.35, ss.116-125, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 35
  • Basım Tarihi: 2006
  • Dergi Adı: Milli Eğitim
  • Sayfa Sayıları: ss.116-125

Özet

Bu çal›flmada, sigara içme davran›fl› biliflsel-davran›flç› bir modele dayal›
olarak incelenmektedir. Araflt›rma grubu üniversite ö¤rencilerinden oluflmaktad›r
(N = 442). Bireylerin sigara içme tutumlar›n› belirlemek amac›yla, Sigara
‹çme Tutumlar› Ölçe¤i (S‹TÖ) uygulanm›flt›r. Bunun yan›nda yafl, cinsiyet, ekonomik
gelir düzeyi ve sigara içme statüsüne iliflkin ölçümler yap›lm›flt›r. Bulgular;
sigara içme davran›fl› ile biliflsel-davran›flç› de¤iflkenler aras›nda iliflki oldu-
¤unu ve bireylerin sigara içmeyi biliflsel süreçlerle iliflkilendirdiklerini göstermifltir.