DETERMINATION OF CAREER-RELATED ANXIETY AND RELATED FACTORS OF PARAMEDIC STUDENTS WHO COULD NOT COMPLETE THEIR CLINICAL PRACTICE DUE TO THE PANDEMIC


Kiliç Güner E., Akbaba Ö., Yilmaz Karabulutlu E., Öztürk H.

I. INTERNATIONAL CONGRESSOFHEALTHSCIENCESANDMULTIDISCIPLINARYAPPROACHES, Erzurum, Turkey, 25 - 27 November 2021, pp.392

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Erzurum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.392
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET

Amaç: Araştırmanın amacı pandemi sürecinde klinik uygulama yapamayan Paramedik öğrencilerinin mesleki yaşam ile ilgili kaygı düzeylerini ve ilişkili faktörleri belirlemektir.

Yöntem: Kesitsel tanımlayıcı nitelikteki bu araştırmanın evrenini üç üniversitenin İlk ve Acil Yardım Programında öğrenim gören öğrenciler oluşturdu. Örneklem seçimine gidilmeyip, Ocak 2020-Mart 2020 tarihleri arasında araştırmaya katılmayı kabul eden 379(%84) öğrenci ile çalışma yürütüldü. Verilerin toplanmasında Bilgi Formu ve Acil Sağlık Çalışanları için Mesleki Kaygı Ölçeği kullanıldı. Ölçek 5’li likert tipi olup iki alt boyuttan ve 22 maddeden oluşmaktadır. Ölçekten alınan en düşük 22, en yüksek 110 puandır. Puan artıkça kaygı düzeyi artmaktadır. Araştırma için İnsan Araştırmaları Etik Kurulundan (22/01/20 protokol no:01/15) ve üniversitelerden kurum izinleri alındı. Anketler çevrimiçi sistemde oluşturulduktan sonra öğrencilere online olarak uygulandı. Veriler Statistical Package for Social Science 25 programıyla analiz edilip, değerlendirmede tanımlayıcı istatistikler (sayı, yüzde, ortalama, standart sapma) ve ikili grupların karşılaştırılmasında bağımsız örneklem t testi kullanıldı.

Bulgular: Öğrencilerin mesleki kaygı düzeyine ilişkin ölçek puan ortalamaları 3.32±0.84 olarak bulundu. Kadınların, birinci sınıfların, mesleğe başlamak için kendisini hazır hissetmeyenlerin, hastaya müdahale ederken korku yaşayacağını düşünenlerin, uzaktan eğitimin teorik bilgisini ve uygulama becerisini olumsuz etkilediğini düşünenlerin ve yapmaktan korktuğu klinik uygulama olanların kaygı puanları istatistiksel olarak anlamlı bulundu(p<0.05).

Sonuç: Öğrencilerin mesleki yaşam ile ilgili kaygıları orta düzeyde bulundu. Öğrencilerin bu süreçte kendilerini mesleğe başlamak için hazır hissetmediği ve mesleki korkular yaşadıkları belirlendi. Öğrencilerin, mezuniyet sonrası işe başlamadan önce simülasyon laboratuvarlarında klinik uygulama imkanlarının sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması önerilmektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Kaygı, Klinik Uygulama, Pandemi, Paramedik