Explanation of Academic Procrastianation by Some Personal and Psychological Variables [in Turkish]


Berber Çelik Ç., ODACI H.

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.30, pp.31-47, 2015 (SSCI)

Abstract

The main purpose of this study was to explore how irrational beliefs, self-efficacy belief, self- perception and the fear of negative evaluation account for university students’ academic procrastination behaviors. It was also intended to determine whether academic procrastination behavior differs depending on gender, school attended, class level and academic success. The study group consisted of 1011 university students (582 females, 429 males) studying atvarious schools of the Karadeniz Technical University, Turkey. The academic procrastination scale, irrational belief scale, general self-efficacy scale, social comparison scale, fear of negative evaluation scale and a personal information form were used for data collection. Data analysis was performed on SPSS 15.00 software. The study findings show that academic procrastination behavior differs depending on gender, class level and academic success, but not on the faculty attended. In addition, a positive relation was determined between academic procrastination and irrational beliefs and the fear of negative evaluation, and a negative relation between self-efficacy belief and self-perception. Irrational beliefs, self-efficacy belief, self-perception and fear of negative evaluation were identified as predictors of academic procrastination. The results are discussed in the lightof the literature and suggestions are proposed based on the findings. 

Üniversite öğrencilerinin akademik erteleme davranışlarını akılcı olmayan inançlar, öz-yeterlik inancı, kendilik algısı ve olumsuz değerlendirilme korkusunun ne düzeyde açıkladığını incelemek araştırmanın temel amacıdır. Ayrıca araştırmada, akademik erteleme davranışının cinsiyete, öğrenim görülen fakülteye, sınıf düzeyine ve akademik başarıya göre farklılaşıp farklılaşmadığı da belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma grubunu, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin farklı fakültelerinde öğrenim gören 582 kız ve 429 erkek olmak üzere toplam 1011 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında, Akademik Erteleme Ölçeği, Akılcı Olmayan İnanç Ölçeği, Genel Öz-Yeterlik Ölçeği, Sosyal Karşılaştırma Ölçeği, Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde SPSS 15.00 programı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, akademik erteleme davranışının cinsiyete, sınıf düzeyine ve akademik başarıya göre farklılık gösterdiği, öğrenim görülen fakülteye göre anlamlı bir farklılık göstermediği ortaya çıkmıştır. Ayrıca, akademik erteleme ile akılcı olmayan inançlar ve olumsuz değerlendirilme korkusu arasında pozitif yönde, öz-yeterlik inancı ve kendilik algısı arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Akılcı olmayan inançlar, öz-yeterlik inancı, kendilik algısı ve olumsuz değerlendirilme korkusunun akademik erteleme davranışını yordadığı da bir diğer araştırma bulgusu olarak ortaya çıkmıştır. Sonuçlar ilgili alan yazın ışığında tartışılmış ve araştırma bulgularına dayalı olarak öneriler getirilmiştir.