ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ İLE DEPRESYON VE ANKSİYETE İLİŞKİSİ


ÇELİK A. , ÖLÇÜCÜ B., PAKTAŞ Y., VATANSEVER Ş., ÖZCAN G.

ULUSLARARASI TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.1, ss.58-67, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 1
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: ULUSLARARASI TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.58-67

Özet

 

Özet

Bu araştırmanın amacı ortaöğretim okullarında öğrenim gören gençlerin fiziksel aktivite düzeyi ile depresyon ve anksiyete ilişkisini araştırmaktır. Araştırmaya gönüllü ve 13-19 yaşları arasında, yaş ortalaması 15,44±1,25 olan 226 erkek ve 137 kız öğrenci olmak üzere toplamda 363 kişi katılmıştır. Araştırmanın fiziksel aktivite değişkeniyle ilgili veriler “Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi Uzun Formu (UFAA Uzun Form - International Physical Activity Questionnaire)” ile Depresyon değişkeni ile ilgili veriler “Beck Depresyon Envanteri” ile ve anksiyete değişkeniyle ilgili veriler de “Beck Anksiyete Envanteri” ile toplanmıştır. Yapılan istatiksel analizler sonucunda erkek öğrencilerin %63,3’ün, kız öğrencilerinde %75,1’in aktif olmadığı veya yetersiz aktivite düzeyine sahip olduğu ve erkek öğrencilerin fiziksel aktivite düzeyinin kız öğrencilerden anlamlı olarak daha yüksek olduğu bulunmuştur (Bağımsız T-testi; p<0,05). Anksiyete ve Depresyon puanları arasında cinsiyetler acısından (Bağımsız T-testi; p>0,05) ve fiziksel aktivite sınıflaması açısından (Tek Yönlü ANOVA; p>0,05) anlamlı bir fark yoktur. Ayrıca fiziksel aktivite ile depresyon ve anksiyete arasındada anlamlı bir ilişki (Pearson korelasyon; p>0,05) bulunamamıştır. Sonuç olarak orta öğretim öğrencilerinde fiziksel aktivite düzeyinin oldukça düşük olmasına rağmen depresyon ve anksiyetenin bundan etkilenmediği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler:

 

Fiziksel Aktivite Düzeyi, Depresyon, Anksiyete, Gençler.