An Investigation of Nursing Students’ Awareness of Evidence-Based Nursing Practices


KURT E., zaybak a.

Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, vol.16, no.4, pp.276-281, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Aim: This study was carried out to evaluate the senior nursing students’ awareness of evidence-based nursing practices. Method: The sample of the research comprised 188 senior students who were educated in an integrated system between November 2017 and March 2018 in a nursing faculty located in the İzmir province. Data were collected by a twenty-item questionnaire that measures students’ knowledge of evidence-based nursing practices. Number and percentage distributions and mean and standard deviation were used to analyze the data. Findings: Of the students in the study, 53.7% were trained in evidence-based practice (EBP) and 86.2% were in need of training in EBP. It was determined that 67% of the students had knowledge of EBP during their undergraduate training and that only 1.2% of the sample ranked the Joanna Briggs Institute as evidence level classification. Results: EBP training should be included in the undergraduate curriculum in parallel with the practices of increasing the quality of nursing care in patient care outcomes, standardizing care, and increasing patient satisfaction.
Amaç: Bu çalışma hemşirelik son sınıf öğrencilerinin kanıta dayalıuygulama ile ilgili farkındalıklarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.Yöntem: Araştırmanın örneklemini İzmir ilinde bulunan bir hemşirelik fakültesinde Kasım 2017 – Mart 2018 tarihleri arasında entegre sistem ileöğretim gören 188 4.sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Veriler, öğrencilerin kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarına ilişkin bilgi düzeylerini ölçen 20soruluk bir anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizi için sayıve yüzdelik dağılımlar ortalama ve standart sapma kullanılmıştır.Bulgular: Çalışmadaki öğrencilerin %53.7’sinin KDU hakkında eğitimaldığı, %86.2’sinin KDU hakkında eğitime ihtiyacı olduğu saptanmıştır.Öğrencilerin %67’sinin lisans eğitimleri süresince derslerde KDUhakkında bilgi sahibi olduğu ve hemşirelikte kullanılan Joanna Briggs Enstitüsü kanıt düzeyi sınıflamasını örneklemin yalnızca %1.2’sinindoğru sıralandırdığı tespit edilmiştir.Sonuç: Hasta bakım sonuçlarında hemşirelik bakımının kalitesiniartırmak, bakımı standardize etmek ve hasta memnuniyetini arttırmak;lisans müfredatlarında KDU’ya daha fazla yer verildiğinde, eğitim buuygulamalarla paralel yürütüldüğünde mümkün olacaktır