Sağlık Personelinin Örgütsel Sessizlik Nedenlerinin Belirlenmesi:Özel Hastane Örneği


Creative Commons License

Yeşilaydın G., Bayın G., Yılmaz G.

Hitit Sosyal Bilimler Dergisi (Online), vol.8, no.2, pp.629-696, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 2
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Hitit Sosyal Bilimler Dergisi (Online)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.629-696
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Silence behavior across the problems related to the organization of health
workforce, which has an important place in health care delivery affects the

organization’s activities. It’s important to know how employees will behave an

attitude about organizational issues and problems, analyze the behaviors and

be able to identify the reasons of the silence behavior for health institutions. The

purpose of this study is to determine the reasons of organizational silence for health

professionals working at a private hospital in Trabzon, to identify relationship among

dimensions of silence and to demonstrate the differentiation with features of health

professions and reasons of silence. The survey sample is 180 health professions.

As a result, it is found that health professionals show most silent behavior because

of “managerial and organizational reasons” and at least silent behavior because

of “lack of experience”. Age, gender and occupational groups variables constitute a

significant difference on silence average.

Sağlık hizmeti sunumunda önemli bir yere sahip olan insan gücünün örgüte ilişkin sorunlar karşısında sessiz kalma davranışı göstermeleri örgütün faaliyetlerini etkileyebilmektedir. Çalışanların örgütsel konu ve sorunlar hakkında nasıl bir tutum izleyeceklerini bilmek, davranışlarını analiz etmek ve sessiz kalma davranışı gösterdiklerinde bunun nedenlerini tespit edebilmek sağlık kurumları için önem arz etmektedir. Araştırma, Trabzon’da faaliyet gösteren bir özel hastanedeki sağlık çalışanlarının sessiz kalma nedenlerini belirlemek, nedenlerin kendi aralarındaki ilişki durumlarını tespit etmek ve bu nedenlerin çalışanların bazı tanımlayıcı özelliklerine ve demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini 180 sağlık personeli oluşturmaktadır. Araştırmada Çakıcı (2008) tarafından geliştirilen “Örgütsel Sessizlik Nedenleri” anketi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda çalışanların en fazla “yönetsel ve örgütsel nedenler”; en az ise “tecrübe eksikliği” alt boyutlarında sessiz kaldıkları; örgütsel sessizlik boyutları ile cinsiyet, yaş ve meslek arasında istatistiksel bir fark olmadığı saptanmıştır.