Kavramsal değişim pedagojileri ile zenginleştirilmiş 5E modelinin öğrenci kavramsal değişimi üzerine etkisinin değerlendirilmesi: “Kuyruklu Yıldız”, “Yıldız Kayması” ve “Meteor” örneği


ŞENEL ÇORUHLU T., ÇEPNİ S.

Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.41, no.41, pp.139-155, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 41 Issue: 41
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.139-155

Abstract

Purpose of this study was to investigate the effect of the 5E model enriched with conceptual change pedagogies on students’ conceptual change and conceptual persistance relating to comet, star drift and meteor. A quasi-experimental research method was used in this study. The sample of this study is composed of 72 grade 7 students at Trabzon Mimar Sinan Primary school. Semi structured interviews and two-tier open ended test were used in data collection process. Wilcoxon Signed Rank Test was used in to group comparisons and Mann-Whitney U-test was used comparisons between groups. Semi structered interviews were conducted with 12 students in the experimental group. At the end of the study, it was found out that 5E Model Enriched with Conceptual Change Pedagogy had an effect on students’ conceptual change (U=309,5, p<.05) as the difference between the experimental group and the control group are statistically significant. 

Özet Bu çalışmanın amacı, kuyruklu yıldız, yıldız kayması ve meteor kavramlarının öğretiminde kavramsal değişim pedagojileri ile zenginleştirilmiş 5E modelinin öğrencilerin kavramsal değişimleri ve kavramsal kalıcılıkları üzerine olan etkisini incelemektir. Çalışmada yarı deneysel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklem grubunu Trabzon Mimar Sinan İlköğretim Okulu’ndan 72 ilköğretim 7. sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak; iki aşamalı sorulardan oluşan bir test ve mülakat sorularından faydalanılmıştır. Deney ve kontrol gruplarının kavramsal anlama testi puanlarında grup içi karşılaştırmaları Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi, gruplar arası karşılaştırmalar ise Mann Whitney U-Testi kullanılarak analiz edilmiştir. Mülakatlar deney grubunda yer alan 12 öğrenci ile birlikte yürütülmüştür. Araştırma sonucunda; kavramsal değişim pedagojileri ile zenginleştirilmiş 5E modelinin öğrencilerde kavramsal değişimi sağlamada kontrol grubu ile kıyaslandığında anlamlı ölçüde (U = 309,5, p<.05) etkili olduğu tespit edilmiştir.