Gücün Dili ve Dilin Gücü: Mondros Mütareke Metninin Eleştirel Söylem Analizi


Creative Commons License

Turgut F.

in: Zamanın İzleri 2018: Cihan Harbi Gölgesinde Mütareke, Sanat ve Siyaset, Öztürk T.,Sevinç B.,Uzun M., Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.177-186, 2019

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları
  • City: Trabzon
  • Page Numbers: pp.177-186
  • Editors: Öztürk T.,Sevinç B.,Uzun M., Editor
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bu bölüm, hukuksal ve politik bir metin olarak Mondros Mütareke metninin eleĢtirel söylem analizi üzerinedir. Mondros Mütareke metni, bu çalıĢmada hem kendi içerisinde bir metin olarak özne hem de farklı anlamlar ve yorumlar yapmak için bir araç/enstrüman1 olarak kullanılacaktır. Hukuksal ve politik metinlerin en belirgin özelliklerinden birisi, metin-içi ve metin-dıĢı unsurlar kullanarak, amaca - özel ya da özel - amaçlı metinler olmalarıdır. Bu bölüm daha çok metin-içi unsurlar üzerinde odaklanarak, Mondros Mütareke metninin satır aralarında yatan anlamlar üzerine odaklanacaktır. Kullandıkları dil, söylem ve metin-içi unsurlar ele alındığında politik ve hukuksal metinler bir tür (genre) olarak kabul edildikleri için2 bu bölüm aynı zamanda bir tür analizi (genre analysis) özelliği taĢımaktadır. Bu bölümün teorik ve analitik yaklaĢımını oluĢturan diğer arka plan kavramlar Ģunlardır: hukuksal ve politik metinlerde yorum problemi, sistemik fonksiyonel gramer, eleĢtirel dilbilim ve politik söylem analizi.