Etik İhlalleri Bildirme Niyeti Üzerinde Örgütsel Adalet Algısının Rolü: Akademik Personel Üzerinde İnceleme


Creative Commons License

Atalay M. Ö., Acuner T.

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.21, no.1, pp.114-148, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

With the developments in globalization, communication and information technologies, the increase in the level of knowledge and consciousness of societies affects and changes individual, social and organizational life. The fact that the organizations operating in a radical change process have a certain level of morality in their business processes is desirable in terms of both the employees and the society. Regardless of public or private sector; organizations aiming at efficiency, efficiency and sustainability should not compromise ethical and moral values when reaching these objectives. In this context, the aim of this study is to reveal the role of the perception of organizational justice on the intention of whistleblowing in institutions. The research was conducted on 330 academic staff at a state university in 2017. Factor, correlation analyses and normality test, reliability and regression analysis has been used to analyze research data. As a result of this study, it has been found that organizational justice has a significant and positive effect on internal, formal and informal whistleblowing behaviour as well as a negative effect on anonymous whistleblowing behaviour. This study, which is examined in the context of organizational justice, is the first study in education sector and it is thought to theoritical contribute to the literature.

Globalleşme, iletişim ve bilgi teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte toplumların bilgi ve bilinç seviyelerindeki artış bireysel, toplumsal ve örgütsel yaşamı etkilemektedir. Köklü bir değişim sürecinde faaliyet gösteren örgütlerin iş süreçlerinde ahlaki yönden belli bir düzeye sahip olmaları, gerek çalışanlar gerekse toplum açısından arzu edilen bir durumdur. Kamu ya da özel sektör fark etmeksizin; etkin, verimli ve sürdürülebilir olma amacı taşıyan örgütlerin bu amaçlara ulaşırken etik ve ahlaki değerlerden ödün vermemeleri beklenmektedir. Bu bağlamda araştırmanın amacı, kurumlarda gerçekleşen etik ihlallerin bildirilme niyeti üzerinde örgütsel adalet algısının rolünü ortaya koymaktır. Anket yöntemi kullanılan çalışmaya 330 akademik personel katılmıştır. Araştırma verileri; normallik testi, güvenirlik, korelasyon ve regresyon analiz yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmada örgütsel adalet algısının, içsel, resmi ve informal bildirme niyetini anlamlı ve pozitif yönde etkilediği; bununla birlikte, anonim bildirme niyetini ise anlamlı ve negatif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Çalışma eğitim sektöründe yapılan ilk çalışma niteliği taşımakta olup çalışmanın literatüre bu yönüyle katkı sağlayacağı düşünülmektedir.