An investigation of quality changes in anchovy (Engraulis encrasicolus, L. 1758) stored at different temperatures


Kose S., Erdem M. E.

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.28, no.3, pp.575-582, 2004 (SCI-Expanded) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 28 Issue: 3
  • Publication Date: 2004
  • Journal Name: TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.575-582
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Quality changes in anchovy caught at different times during storage at ambient and refrigerated temperatures were investigated in 3 different batches. Sampling was carried out each day during storage. The results showed no significant differences among the anchovy batches except for bacteriological counts and trimethylamine (TMA) values at refrigerated temperatures. Storage time and temperature had a significant effect (P < 0.001, P < 0.05) on sensory, bacteriological and chemical values. Bacteriological counts and chemical values increased significantly (P < 0.05, P < 0.001) depending on time, while sensory results decreased (P < 0.05). According to sensory results, samples were acceptable for 1 day at ambient temperatures and for 2 days refrigerated. This study showed that refrigeration did not extend the shelf-life of fresh anchovies by more than a day compare to ambient temperature.

Hamsinin oda s›cakl›¤› ve buzdolab› koflullar›nda depolanmas› esnas›ndaki kalite de¤iflimleri farkl› zamanda avlanan üç grup
örnekle incelendi. Depolama esnas›nda günlük örnekleme yap›ld›. Araflt›rma sonuçlar› üç grup aras›nda, buzdolab› koflullar›nda
depolanan örneklerde bakteriyolojik ve TMA de¤erleri haricinde önemli bir farkl›l›k bulunmad›¤›n› gösterdi. Ancak, tüm örneklerde
elde edilen duyusal, bakteriyolojik ve kimyasal de¤erlerde depolama s›cakl›¤› ve zaman›na ba¤›ml› olarak önemli ölçüde de¤iflim
oldu¤u saptand› (P < 0.001, P < 0.05). Bakteri say›s› ve kimyasal de¤erler zamana ba¤›ml› olarak art›fl gösterirken (P < 0.05, P <
0.001), duyusal de¤erlerde önemli derecede azalma gözlendi (P < 0.05). Duyusal analizlere göre hamsinin raf ömrü oda s›cakl›¤›nda
bir gün, buzdolab›nda ise iki gün olmufltur. Böylece, buzdolab› koflullar›nda ürünün raf ömrünün oda s›cakl›¤›na göre sadece bir gün
uzat›labildi¤i tespit edilmifltir.