COMPARISON OF AGRICULTURE AND SERVICE SECTORS BASED ON LEARNING CURVES: THE CASE OF EU-27, UNITED KINGDOM AND TURKEY


SUNGUR Z., Akyazı H.

ÖNERİ, vol.19, no.61, pp.50-76, 2024 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 19 Issue: 61
  • Publication Date: 2024
  • Doi Number: 10.14783/maruoneri.1411292
  • Journal Name: ÖNERİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.50-76
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The theory of learning curve is based on the idea that the unit production cost will decrease after the increase in efficiency increased by specializing as a result of the recurrence of the same tasks in the production process. The cost decrease in the production process gives companies a competitive advantage. Therefore, it is important to determine the factors that accelerate the learning process. The aim of this study is to compare the learning potential of the countries by obtaining learning rates in the agricultural and service sectors for the 2004-2020 period in the EU-27, UK and Turkey sample. Within the scope of this purpose, the research model is first examined by panel data analysis and the learning flexibility parameter is estimated. In the next stage, learning rates for the agricultural and service sectors of each country are calculated by using the learning flexibility parameter. The results of the study show that learning in agricultural and service sectors in Turkey is lower than average learning level of EU countries. The study offers policy proposals that will accelerate learning in agricultural and service sectors in Turkey.
Öğrenme eğrisi teorisi, bireylerin üretim sürecinde aynı görevleri tekrarlamaları sonucunda uzmanlaşarak elde ettikleri verimlilik artışı sonrasında birim üretim maliyetinin düşeceği düşüncesine dayanmaktadır. Üretim sürecindeki maliyet düşüşü firmalara rekabet avantajı kazandırmaktadır. Bu nedenle de öğrenme sürecini hızlandıran faktörlerin belirlenmesi önemlidir. Bu çalışmada amaç, AB-27, Birleşik Krallık ve Türkiye örnekleminde 2004-2020 dönemi için tarım ve hizmet sektörlerinde öğrenme oranlarının elde edilerek ülkelerin öğrenme potansiyellerini karşılaştırmaktır. Bu amaç kapsamında ilk önce araştırma modeli panel veri analizi ile incelenerek öğrenme esneklik parametresi tahmin edilmektedir. Sonraki aşamada öğrenme esneklik parametresi kullanılarak her ülkenin tarım ve hizmet sektörleri için öğrenme oranları hesaplanmaktadır. Çalışmanın sonuçları, Türkiye’de tarım ve hizmet sektörlerinde öğrenmenin AB ülkeleri ortalamasından düşük olduğunu göstermektedir. Çalışma, Türkiye’de tarım ve hizmet sektörlerinde öğrenmeyi hızlandıracak politika önerileri sunmaktadır.