ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SURİYELİ MÜLTECİLERE YÖNELİK ALGI VE GÖRÜŞLERİNE YÖNELİK BİR NİTEL ARAŞTIRMA


Creative Commons License

Karasu S., Cambaz H. Z., Aslan A.

R&S - RESEARCH STUDIES ANATOLIA JOURNAL, vol.1, no.3, pp.472-489, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Geçmişten günümüze kadar insanlar savaş, kıtlık gibi sorunlardan dolayı yerleşim alanlarını değiştirmek zorunda kalmışlardır. Günümüz Türkiye’sinin güncel sorunlarından bir tanesi de Suriyeli vatandaşların Türkiye’ye göç etmesidir. Bu sebeplerden dolayı araştırmada Suriye’den Türkiye’ye göç eden Suriyeli vatandaşlara Türk halkının bakış açısını öğrenmek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmaya gönüllü olarak 14 üniversite öğrencisi katılmıştır. Araştırmacılar tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formuyla birlikte nitel araştırma veri toplama tekniklerinden görüşme tekniği kullanılmıştır. Bu görüşmelerden elde edilen veriler içerik analizi ve betimsel analiz yöntemleriyle analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda ulaşılan alt başlıklar iki tema altında toplanmıştır. İlki, tümdengelim yöntemiyle tutumun bileşenlerinden yola çıkılarak ulaşılmış alt başlıklardır. İkinci temaya ise tümevarım yöntemiyle ulaşılmıştır ve bu tema “Mültecilerin varlığının doğurguları” olarak adlandırılmıştır. Tutum teması altında duygu, düşünce ve davranış alt başlıkları bulunurken mültecilerin varlığının doğurguları temasının altında ekonomi, kültürel-toplumsal ve çözüm önerisi alt başlıkları bulunmaktadır. Suriyeli vatandaşlarında bakış açılarını içeren çalışmaların yapılması verilebilecek öneriler arasında olacaktır.