Topluma hizmet uygulamaları dersinden yansımalar: Özel durum çalışması


ER NAS S., ŞENEL ÇORUHLU T., İPEK AKBULUT H.

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.26, pp.27-43, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of this study is to emerge benefits and difficulties that science student
teachers faced related to "Community Service" course process. Case study research method was
used in this study. The sample of this study consisted of 91 science student teachers. Student
teachers participating in the sample of this study coded with lettters. Open-ended questionnaire
and interview was used in data collection tools. Open-ended questionnaires applied to 91
student teachers, interviews were conducted with eight student teachers on a voluntary basis.
Descriptive analysis methods were used in the analyzing proces of the qualitative data obtaining
from open-ended questionnaire and the interview. At the end of this study, it is concluded that
"Community Service" learning experiences is effective in making student teachers citizens
sensitive to community problems, understanding the importance of cooperation and solidarity,
to be effective in effective in personal and social development.

Bu çalışmanın amacı; fen bilgisi öğretmen adaylarının “Topluma Hizmet
Uygulamaları” dersi sürecinde kazanımlarını ve karşılaştıkları problemleri ortaya çıkarmaktır.
Çalışmada özel durum yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini 91 fen bilgisi öğretmen
adayı oluşturmaktadır. Çalışmaya katılan öğretmen adayları harflerle kodlanmıştır. Araştırmada
veri toplama aracı olarak; açık uçlu anket ve mülakat kullanılmıştır. Açık uçlu anket 91
öğretmen adayına uygulanırken, mülakatlar gönüllülük esasına göre seçilen 8 öğretmen adayı ile
yürütülmüştür. Anket ve mülakatlardan elde edilen nitel bulgular betimsel analize tabi
tutulmuştur. Araştırmada; dersin, öğrencileri toplum sorunlarına duyarlı birer vatandaş haline
getirmede, yardımlaşma ve dayanışmanın önemini kavramalarında, kişisel ve sosyal
gelişimlerinin sağlanmasında etkili olduğu, sonucuna varılmıştır.