Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Kitap Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma


KALYONCU R.

e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), vol.12, no.45, pp.281-289, 2013 (SSCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 45
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik)
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.281-289
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study was to explore the reading habits of prospective art teachers depending on their gender, class and personality traits. The subject group of the research consisted of 179 students (29 freshmen, 45 sophomores, 59 juniors and 46 seniors) studying Art Education in the department of Fine Arts Education at the Fatih Faculty of Education at Karadeniz Technical University. The prospective teachers participated in the research were composed of 116 females and 63 males. Research findings revealed that while female students had better reading habits than the students, there was no statistically significant difference with respect to their classes. Although the analysis of the sub-dimensions of the personality test measuring the reading habits and personality traits showed no significant correlation in terms of emotional instability; positive correlations were found in the sub-dimensions of extroversion, open-mindedness, leniency and responsibility. Key Words: Art Education, Reading Habit, Art Teacher

Bu çalışmanın amacı, Görsel sanatlar Öğretmen adaylarının cinsiyet, sınıf düzeyi ve kişilik özelliklerine göre okuma alışkanlıklarını ve tutumlarını belirlemeye çalışmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu; Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-Dş Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim gören örgün ve ikinci öğretimden; 29’u birinci, 45’i ikinci, 59’u üçüncü ve 46’sı dördüncü sınıf olmak üzere toplam 179 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan Görsel Sanatlar Öğretmeni adaylarının 116’sı kız, 63’ü ise erkek öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada elde edilen veriler doğrultusunda; kız öğrencilerin okuma alışkanlıklarının erkek öğrencilere oranla daha yüksek olduğu tespit edilirken, sınıf düzeylerine göre ise anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Öğretmen adaylarının kitap okuma alışkanlığı ile kişilik özellikleri arasında sıfatlara dayalı kişilik testinin alt boyutlarına göre yapılan analizde ise duygusal dengesizlik boyutunda anlamlı bir ilişki tespit edilmemiş olup, diğer dışa dönüklük, deneyime açıklık, yumuşak başlılık ve sorumluluk alt boyutunda olumlu yönde anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sanat Eğitimi, Okuma Alışkanlığı, Görsel Sanatlar Öğretmeni