Evaluation of Blood Pressure Measurement in Patients Applying to Outpatient Clinics: A Cross-sectional Study


ÖZCEYLAN Ö. F., SET T.

Tıp Fakültesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, vol.2, no.3, pp.6-10, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of our study was to evaluate the status of blood pressure (BP) measurements in patients applied to outpatient clinics. The study was cross-sectional and was performed at Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, Farabi Hospital, Department of Family Medicine. Volunteer patients aged over 18 were included in the study who applied to the family medicine outpatient clinic. A questionnaire form questioning sociodemographic characteristics and whether BP was measured in previous outpatient applications was prepared by the researchers and applied to a total of 172 participants with a face-to-face interview. BPs of the participants were measured and noted during routine physical examination. The average age of participants was 37.8±11.4 years. The median systolic BP was 110 (IQR: 100-120) mmHg, and the median diastolic BP was 70 (IQR: 70-80) mmHg. The two departments with the highest rates of BP measurement in the most recent outpatient clinic that the participants applied were cardiology 71.4% (n=5) and family medicine 71% (n=22). 70.3% (n=121) of the participants BP was not measured in the last outpatient applied. BP was higher than 120/80 mmHg in 37.8% (n=65) of the participants. BP was measured at the last outpatient clinic application in 14.3% (n=1) of patients with stage 2 BP level and 33.3% (n=6) of patients with stage 1 BP level. It was observed that BP was not measured in 70% of the patients during outpatient clinic examinations. At the same time, in our study, it was found that 70% of the patients whose BP was measured at stage 1 and stage 2 hypertension were not measured at the last outpatient clinic application. In addition to BP measurement being a physical examination that should not be skipped in routine evaluation, every application should be considered as an opportunity for BP measurement.   

Keywords: Blood pressure measurement, Hypertension, Physical examination 

Bu çalışmada, polikliniklere başvuran hastaların kan basıncı (KB) ölçümlerinin yapılma durumlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmamız kesitsel nitelikte olup Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalında yapılmıştır. Araştırmaya aile hekimliği polikliniğine başvuran 18 yaşından büyük gönüllü hastalar dahil edilmiştir. Toplam 172 katılımcıya araştırmacılar tarafından sosyodemografik özellikler ve daha önceki poliklinik başvurularında KB ölçümü yapılıp yapılmadığını sorgulayan bir anket formu hazırlanarak yüz yüze görüşme yöntemi ile uygulanmıştır. Katılımcıların rutin fizik muayene sırasında KB’leri ölçülüp not edilmiştir. Katılımcıların yaş ortalaması 37.8±11.4 yıldı. Katılımcıların ortanca sistolik KB değeri 110 (IQR: 100-120) mmHg, ortanca diyastolik KB değeri 70 (IQR: 70-80) mmHg idi. Katılımcıların en son başvurduğu poliklinikte KB ölçülme oranları en yüksek olan iki bölüm kardiyoloji %71.4 (n=5) ve aile hekimliği %71 (n=22) idi. Katılımcıların %70.3 (n=121)’ünün en son poliklinik muayenesinde KB ölçülmemişti. Katılımcıların %37.8 (n=65)’inin KB 120/80 mmHg’dan yüksekti.  Ölçülen KB değeri evre 2 sınıfında olan hastaların %14.3 (n=1)’ünün, evre 1 sınıfında olan hastaların %33.3 (n=6)’ünün KB ölçümü son gittiği poliklinik muayenesinde ölçülmüştü. Poliklinik muayenelerinde hastaların %70’inin KB ölçümünün yapılmadığı görülmüştür. Aynı zamanda çalışmamızda KB, evre 1 ve evre 2 hipertansiyon değerinde ölçülen hastaların %70’inin son poliklinik başvurusunda KB’nın ölçülmediği saptanmıştır. KB ölçümünün rutin değerlendirmede atlanmaması gereken bir fizik muayene olması yanında, her başvuru KB ölçümü için bir fırsat olarak değerlendirilmelidir.   

Anahtar Kelimeler: Kan basıncı ölçümü, Fizik muayene, Hipertansiyon