Determining the effect of tea waste and farmyard manure addition on plant productivity potential for sediment accumulated in Borcka dam reservoir area


Creative Commons License

Turgut B., Köse B.

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.16, no.1, pp.101-112, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Sediments as a result of the erosion process is one of the best examples that can be shown to degraded soils. In order to increase production potential and restoration of degraded soils, organic matter addition have been used in the recent years. This study was conducted to investigate changes on some chemical properties including organic matter content, total carbon, nitrogen and sulphur contents and pH after the tea waste and farmyard manure addition to the sediments in greenhouse condition. For this purpose, different amounts of tea waste and farmyard manure (0%, 2.5%, 5%, 7.5%, 10%, 12.5% and 15%) were added to sediment samples and left for incubation of 18 weeks. Statistical analyses showed that the organic matter application caused improvement in the examined properties of the sediments and this improvement tended to increase depending on application rates. The pH of the sediments were lower in tea waste application and it was found to have a tendency to decrease depending on application rates, while it was revealed that pH increased depending on application rate of farmyard manure.

Erozyon sürecinin bir sonucu olarak ortaya çıkan sedimentler bozulmuş topraklara gösterilebilecek en güzel örneklerden biridir. Bozulmuş toprakların restorasyonu ve üretim potansiyellerinin yeniden yükseltilmesi amacıyla organik materyal uygulaması son zamanlarda sıklıkla kullanılmaktadır. Sera koşullarında yürütülen bu çalışmada çay posası ve ahır gübresi uygulamasının sedimentlerin bazı kimyasal özellikleri üzerine etkileri incelenmiştir. Bu amaçla sedimentlere farklı oranlarda (%0, %2.5, %5, %7.5, %10, %12.5 ve %15) çay posası ve ahır gübresi ilave edilerek 18 hafta süreyle inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon süresi sonunda organik madde, toplam karbon, toplam azot ve toplam kükürt içeriklerinin çay posası uygulanan sedimentlerde önemli seviyede yüksek olduğu bunun yanında söz konusu özelliklerin organik materyalin uygulama oranına bağlı olarak artma eğiliminde olduğu belirlenmiştir. Sedimentlerin pH değerlerinin ise çay posası uygulamasında daha düşük olduğu ve uygulama oranlarına bağlı olarak çay posasında düşme ve ahır gübresinde ise yükselme eğiliminde olduğu ortaya konulmuştur.