Three-Dimensional Volumetric/ Linear Analysis and Axial Classification of Root Resorptions Using Cone Beam Computed Tomography: A Retrospective Study


Koşar T., Günaçar D. N. , Köse T. E.

Cumhuriyet Dental Journal, vol.24, no.2, pp.170-181, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 24 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.7126/cumudj.890067
  • Journal Name: Cumhuriyet Dental Journal
  • Journal Indexes: Scopus, Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.170-181

Abstract

Objectives: The purpose of this study was to investigate the volumetric-linear analysis and to present a new axial classification of root resorptions using cone-beam computed tomography (CBCT). Materials and Methods: A total of 43 teeth with root resorption (external cervical resorption (ECR) (n=27), external replacement resorption (ERR) (n=4) and internal root resorption (IRR) (n=12)) from 34 patients were included in this study. On CBCT images of teeth, the volume of total tooth and resorption for the volumetric analysis, the widest lengths of resorptions and the amount of thinnest dentin thickness around them for the linear analysis were measured, and volumetric/linear measurements were compared according to age and gender. In addition, the eight regional axial classification was performed, and these regions were compared. Data were evaluated using Shapiro-Wilk, Pearson’s r., Kruskal-Wallis and Dwass-Steel-Critchlow-Fligner post-hoc tests. Significance was set at p=0.05 for statistical analysis. Results: No significant difference was found between the volumetric and linear measurements of ECRs, ERRs, and IRRs. No difference between genders in volumetric and linear measurements of ECRs and IRRs, except total tooth volume, was higher in males than in females in ECRs (p<0.05). With increasing age in ECRs, buccal dentin thickness increased, and bucco-lingual length and total tooth volume decreased (p<0.05). In axial classification, ECRs were mostly found in lingual, while IRRs and ERRs did not show regional differences. Conclusions: Although root resorptions had different localizations and classifications, they did not differ in terms of volumetric and linear measurements due to having similar nature. Using CBCT imaging, the volumetric/linear analysis and axial classification of resorptions, and demographic differences according to these parameters can help clinicians in understanding the nature of resorption and in determining appropriate management.

Amaç: Bu çalışmanın amacı, konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) kullanılarak kök rezorpsiyonlarının hacimsel-lineer analizini araştırmak ve yeni bir aksiyel sınıflandırma sunmaktır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 34 hastanın toplamda 43 kök rezorpsiyonlu dişi (eksternal servikal rezorpsiyon (ESR) (n=27), eksternal replasman rezorpsiyon (ERR) (n=4), internal kök rezorpsiyonu (İKR) (n=12)) dahil edildi. Dişlerin KIBT görüntülerinde, hacimsel analiz için toplam diş hacmi ve rezorpsiyon hacimleri, lineer analiz için rezorpsiyonların en geniş uzunlukları ve bunların etrafındaki en ince dentin kalınlığı miktarları ölçüldü ve hacimsel/lineer ölçümler yaş ve cinsiyete göre karşılaştırıldı. Ek olarak, aksiyel kesitte sekizli bölgesel sınıflama uygulandı ve bu bölgeler karşılaştırıldı. Veriler Shapiro-Wilk, Pearson’s r., Kruskal-Wallis ve Dwass-Steel-Critchlow-Fligner post-hoc testleri kullanılarak değerlendirildi. İstatistiksel analiz için anlamlılık p=0.05 olarak belirlendi. Bulgular: ESR, ERR ve İKR'lerin hacimsel ve lineer ölçümleri arasında anlamlı bir fark bulunamadı. ESR bulunan erkek hastaların dişinin toplam hacmi kadınlara göre daha yüksek olması dışında (p<0.05), ESR ve İKR’lerin hacimsel ve lineer ölçümlerinde cinsiyetler arasında fark yoktu. ESR'lerde yaş arttıkça bukkal dentin kalınlığı arttı, bukko-lingual uzunluk ve dişin toplam hacmi azaldı (p<0.05). Aksiyel sınıflandırmada, ESR'ler çoğunlukla lingual bölgede bulunurken, ERR ve İKR'lerde bölgesel farklılık gözlenmedi. Sonuçlar: Kök rezorpsiyonları farklı lokalizasyon ve sınıflandırmalara sahip olsalar da benzer yapıya sahip olduklarından dolayı hacimsel ve lineer ölçümler açısından farklılık göstermediler. KIBT görüntüleme kullanılarak, rezorpsiyonların hacimsel/lineer analizi, aksiyel sınıflandırması ve bu parametrelere göre demografik farklılıkları klinisyenlerin rezorpsiyon doğasını anlamalarına ve uygun yönetimi belirlemelerine yardımcı olabilir.