ERZURUM KENT HALKININ HOBİ BAHÇESİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ


Yılmaz H., Turgut H., Demircan N.

Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.1, no.1, pp.96-110, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In Erzurum city, increased urbanization actions have increased requirements of people to the recreational areas. Hobby gardens are important for reorganizations of relations of people with nature, economical contribution, bringing green spaces to cities. In this study, necessity and trend of people for hobby garden were determined by questionnaire, and results were evaluated by chi-square (x2) test. It was established that 66% of people which join to questionnaire had any idea about the hobby garden before. 85% of some people said that hobby gardens are required in Erzurum after they are enlightened about the hobby gardens. In directions of personal requests of these people, it was concluded that hobby garden was preferred, which is near to city and organized with recreational under and upper structure materials and tube produced vegetables and fruit in these gardens.

Erzurum kentinde artan kentleşme hareketleri halkın rekreasyonel alanlara gereksinimini de artırmaktadır. Hobi bahçeleri insanların doğayla ilişkilerini yeniden düzenleme, ekonomik katkı sağlama, kentlere yeşil alanlar kazandırma açısından önemlidir. Bu çalışmada; halkın genel bir hobi bahçesine olan ihtiyaç ve eğilimleri anketle belirlenmiş ve sonuçlar ki-kare (x2testi ile değerlendirilmiştir. Ankete katılan kişilerin % 66’sının hobi bahçesinin ne olduğunu daha önce duymadıkları tespit edilmiş, hobi bahçeleri hakkında bilgi verildikten sonra aynı kişilerin % 85’i hobi bahçelerinin Erzurum için gerekli olduğunu bildirmişlerdir. Bu kişilerin kişisel istekleri doğrultusunda; kente yakın, içerisinde çoğunlukla sebze ve meyve yetiştirilebilecek rekreasyonel alt ve üst yapı elemanlarına ile düzenlenmiş hobi bahçesinin tercih edildiği sonucuna varılmıştır.