The Effects of Ethylenediamine Tetraacetic Acid Application for Different Durations on the Microhardness of Biodentine


Koşar T. , Dülger K.

1. Uluslararası Dental Araştırmalar ve Sağlık Bilimleri Kongresi, 20 - 22 May 2021, pp.416-417

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Page Numbers: pp.416-417

Abstract

Aim: The purpose of this study was to evaluate the effects of 17% ethylenediamine tetraacetic acid (EDTA) application for 1 and 10 minutes on the Vickers microhardness of Biodentine after 24 hours and eight days. 

Methodology: Twelve Biodentine samples were prepared and divided into two groups (n=6). The samples in the first group were kept in the incubator for 24 hours, the second group for eight days. At the end of these periods, the baseline microhardness values were calculated. Then, each group was divided into two subgroups within itself, and 17% EDTA solution was applied for 1 or 10 minutes. Microhardness values were recalculated. Data were evaluated using the one-way ANOVA and independent-sample t-test. Statistical significance level was determined as p< 0.05. 

Results: The baseline microhardness values at eight days were significantly higher than at 24 hours (p<0.05). At 24 hours, there was no significant difference among the microhardness values of the baseline for 1 minute and 10 minutes of EDTA application (p=0.541). At eight days, the microhardness values for 1 minute of EDTA application decreased compared to 10 minutes application (p<0.05), and the microhardness values in both durations (1 or 10 minutes) were significantly lower than the baseline microhardness values at eight days (p<0.05). 

Conclusion: EDTA applications for 1 or 10 minutes at 24 hours did not alter the microhardness of Biodentine, while applications at eight days decreased it. Therefore, when using Biodentine as a root repair material, EDTA applications for 1 or 10 minutes may be preferred at the end of the 24 hours setting a period of the material. 

Keywords: Biodentine, ethylenediamine tetraacetic acid, microhardness, root repair material 

Amaç: Bu çalışmanın amacı 24 saat ve 8 gün sonunda, 1 ve 10 dakika süreyle %17’lik etilendiamin tetraasetik asit (EDTA) uygulamasının Biodentin Vickers mikrosertliği üzerine etkilerini değerlendirmektir. 

Yöntem: On iki adet Biodentin örneği hazırlandı ve örnekler iki gruba ayrıldı (n=6). Birinci gruptaki örnekler 24 saat, ikinci gruptakiler 8 gün inkübatörde bekletildi. Bu sürelerin sonunda başlangıç mikrosertlik değerleri hesaplandı. Daha sonra, her grup kendi içinde iki alt gruba ayrıldı ve 1 dakika veya 10 dakika süreyle %17 EDTA solüsyonu uygulandı. Mikrosertlik değerleri yeniden hesaplandı. Veriler tek-yönlü ANOVA ve bağımsız örneklem t testleri kullanılarak değerlendirildi. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p0,05 olarak belirlendi. 

Bulgular: 8 gündeki başlangıç mikrosertlik değerleri 24 saatteki değerlere göre anlamlı olarak daha yüksektir (p0,05). 24 saatte, başlangıç mikrosertlik, 1 dakika ve 10 dakika süreyle EDTA uygulama sonrası mikrosertlik değerleri arasında anlamlı fark bulunmamaktadır (p=0,541). 8 günde, 1 dakikalık EDTA uygulamasının mikrosertlik değerleri 10 dakikalık uygulamaya göre azalmıştır (p0,05) ve her iki süredeki (1 veya 10 dakika) mikrosertlik değerleri 8 gündeki başlangıç mikrosertlik değerlerlerine göre anlamlı olarak daha düşüktür (p0,05). 

Sonuç: 24 saatte, 1 veya 10 dakikalık EDTA uygulamaları Biodentin’in mikrosertliğini değiştirmezken, 8 günde yapılan uygulamalar azaltmıştır. Bu nedenle, kök tamir materyali olarak Biodentin kullanıldığında, materyalin 24 saat sertleşme süresi sonunda 1 veya 10 dakika EDTA uygulamaları tercih edilebilir. 

Anahtar kelimeler: Biodentin, etilendiamin tetraasetik asit, mikrosertlik, kök tamir materyali