Type-A Behavior, Gender, and Job Satisfaction: A Research on Instructors


Yazici H., Altun F.

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.13, no.3, pp.1455-1459, 2013 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 3
  • Publication Date: 2013
  • Doi Number: 10.12738/estp.2013.3.1531
  • Journal Name: KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index, Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1455-1459

Abstract

There has been some research which investigates the relationship between gender, different personality traits, and job satisfaction in the field of behavioral sciences. The aim of this study is to examine the difference between male and female instructors job satisfaction and to investigate the predict level of job satisfaction by Type-A personality traits and gender. 308 instructors (116 female and 192 male) with various titles working at different universities participated in this study. The data were collected through Type-A Personality Scale, Job Satisfaction Scale, and Personal Data Form. Independent t-test, Pearson product-moment correlation coefficient and multiple linear regression techniques were used to analyze the data. The findings showed that there was no significant difference between male and female instructors scores on job satisfaction. Scores on moving away from social activities and importance attributed to timing that are sub-dimensions of Type-A Personality Scale, were significant predictors of job satisfaction. According to these results, whereas scores of moving away from social activities of participants increase, job satisfaction decreases. Additionally, scores of importance attributed to timing increases, as job satisfaction increases. The findings of the study revealed that some personal characteristics explained the job satisfaction significantly.

Davranış bilimleri alanında, cinsiyet, kişilik özellikleri ve iş doyumu arasındaki ilişkileri inceleyen bazı çalışmalar
vardır. Bu araştırmada kadın ve erkek öğretim elemanlarının iş doyumları arasındaki farkın tespit edilmesi ve
cinsiyet ile A tipi kişilik özelliklerinin iş doyumunu yordama düzeylerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmaya
farklı üniversitelerde görev yapan ve değişik unvanlara sahip olan 308 öğretim elemanı (Kadın= 116,
Erkek= 192) katılmıştır. Çalışmanın verileri Kişisel Bilgi Formu, A Tipi Kişilik Özellikleri Ölçeği ve İş Doyumu
Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Veri analizleri için bağımsız t testi, Pearson momentler çarpımı korelasyon
katsayısı ve çoklu doğrusal regresyon analizi teknikleri kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre kadın ve erkek
öğretim elemanların iş doyumu puanları arasında anlamlı fark bulunmamıştır. A tipi kişilik ölçeğinin sosyal etkinliklerden
uzaklaşma ve zamana önem verme alt ölçeklerinden alınan puanların iş doyumunu anlamlı düzeyde
açıkladıkları tespit edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, sosyal etkinliklerden uzaklaşma arttıkça, iş doyumu
azalmaktadır. Bunun yanında zamana önem vermeye dönük kişilik puanları arttıkça iş doyumu da artmaktadır.
Ortaya çıkan bulgular, bazı kişilik özelliklerinin iş doyumunu anlamlı düzeyde açıkladığını göstermiştir.