Ormanların Toprak Koruma ve Su Üretimi Fonksiyonları İle Bu Fonksiyonların Planlanmasında Kullanılabilecek Yardımcı Araçlar


Keles S., KARAHALİL U.

Gazi Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.4, pp.27-44, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Forests are important renewable resources and provide various goods and services to the society. The values of soil protection and water supply are two vital components which are important to the prosperity of society and sustainability of the earth. In this research, first of all, general knowledge about water and erosion in the context of both national and global scale was presented and effects of forests on these values were discussed. And then, the necessity to combine both values in a management plan, and to look for possibilities forcontemporary information systems and modeling techniques in planning were introduced. Finally, it is concluded that taking into consideration whole forest values within management plans, and using of information systems and decision making techniques are important in the planning process.

En önemli yenilenebilir doğal kaynaklardan biri olan ormanlar, topluma değiGik mal ve hizmetler sunmaktadırlar. Bunlardan toprak koruma ve su üretimi, toplum refahı ve yer kürenin sürekliliği için hayati öneme sahip, ormanların sunmuG olduğu iki değer (fonksiyon)’dir. Bu makalede öncelikle, hem ülke hem de dünya genelinde su ve erozyon konuları hakkında genel bilgi verilmiG ve her iki olgu üzerinde ormanların etkisi tartıGılmıGtır. Daha sonra, her iki fonksiyonun bir iGletme planında bulundurulması gerekliliği ve planlamada çağdaG bilgi sistemlerinin ve modelleme tekniklerinin kullanılabilme olanakları açıklanmıGtır. Sonuçta, ormanların planlanmasında ormanların sunduğu tüm değerlerin dikkate alınması ve bunların bir planda bütünleGtirilmesinde bilgi sistemleri ve karar verme tekniklerinden yararlanılmasının artık kaçınılmaz olduğu sonucu çıkarılmıGtır.