Türkiye de İş Yerinde Kadına Yönelik Şiddetin Yaygınlığı ve Etkisi: Kesitsel Bir Anket Çalışması


Dursun S., Özdemir E.

KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi, vol.10, no.1, pp.306-332, 2024 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Toplumsal yaşamın her alanında karşımıza çıkan kadına yönelik şiddet olgusunun yaşandığı alanlardan biri de çalışma hayatıdır. Bu çalışmanın amacı kadına yönelik işyeri şiddetinin yaygınlığını, sıklığını ve faillerini tespit etmektir. Ayrıca çalışmada işyerinde şiddete maruz kalmanın kadın çalışanların iş stresi ve iş tatmini üzerine etkilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın örneklemini farklı sektörlerde çalışan 194 kadın çalışan oluşturmaktadır. Araştırma sonuçları katılımcıların %45,4’ünün son 1 yıl içinde işyerinde şiddete maruz kaldıklarını göstermektedir. En sık maruz kalınan şiddet türlerinin ise duygusal baskı ve yıldırma (%35,1) ile sözel şiddet (%34,5) olduğu görülmektedir. Ayrıca kadın katılımcıların %3,1’inin ile fiziksel saldırı ve %1,5’inin ise cinsel tacize maruz kaldıkları görülmektedir. Şiddeti uygulayanlar içerisinde ise ilk sırada erkekler gelmektedir. Ayrıca araştırma sonuçlarına göre işyerinde şiddete maruz kalmak kadın çalışanların daha fazla iş stresi yaşamalarına ve iş tatminlerinin düşmesine yol açmaktadır. Çalışma sonuçlarının bu konudaki literatüre katkı sağlayacağı ve kadına yönelik şiddeti önlemeye yönelik politikalara rehberlik edeceği düşünülmektedir.