Determining the Relationship Between Nursing Students’ Perception of Self-Efficacy and Their Status of Performing Invasive Nursing Interventions and Views About Clinical Practice: Descriptive Research


Creative Commons License

BAYRAM Ş. B.

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, vol.14, no.1, pp.9-105, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Objective: This study was conducted to determine the relationship between nursing students’ perception of self-efficacy and their status of performing invasive nursing interventions and their views on clinical practice. Material and Methods: The study is a descriptive study conducted with 132 nursing students studying in the third and fourth year of the Faculty of Health Sciences, Department of Nursing Karadeniz Technical University. The data were collected using the “Descriptive Characteristics Form”, “Invasive Nursing Interventions Form” and “Self-Efficacy Scale”. Descriptive statistics, Mann-Whitney U test, and Spearman correlation analysis were used to evaluate the data. Results: The median of the students’ self-efficacy perception score was determined to be 58 (28-82). The median of self-efficacy perception score is 53.5 (52-55) for third grade students and 58 (45-82) for fourth grade students. There was no statistically significant difference between the two classes of the mean scores of the scale total and sub-dimensions (p=0.988). It was determined that there is a statistically significant, very weakly positive correlation between nursing students’ self-efficacy perception and their practice of blood drawing and intravenous catheter placement once in the clinic (p=0.018, p=0.031), and a very high positive relationship in suctioning practice nasopharengeal suctioning (p=0.009). Conclusion: It has been determined that there is a positive correlation between the practices of blood drawing, intravenous catheter and nasopharengeal suctioning performed by the students in the clinics and their self-efficacy perceptions and students’ motivation should be increased in these interventions.
Amaç: Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinin öz yeterlik algısı ile invaziv hemşirelik girişimlerini yapma durumları arasındaki ilişkiyi ve klinik uygulamaya ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışma, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 3. ve 4. sınıfında öğrenim gören 132 hemşirelik öğrencisiyle yürütülmüş tanımlayıcı türde bir çalışmadır. Veriler, “Tanıtıcı Özellikler Formu”, “İnvaziv Hemşirelik Girişimleri Formu” ve “Öz Yeterlik Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, tanımlayıcı istatistikler, Mann-Whitney U testi ve Spearman korelasyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin öz yeterlik algı puanı ortancasının 58 (28-82) olduğu belirlenmiştir. Öz yeterlik algı puanı ortancası 3. sınıf öğrencilerinde 53,5 (52-55), 4. sınıf öğrencilerinde ise 58 (45-82) olarak belirlenmiştir. Her iki sınıf arasında ölçek toplam ve alt boyutları puan ortancalarında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir (p=0,988). Hemşirelik öğrencilerinin öz yeterlik algısı ile klinikte bir kez yaptıkları kan alma ve intravenöz kateter yerleştirme uygulamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı çok zayıf oranda pozitif bir ilişki olduğu (p=0,018, p=0,031), nazofaringeal aspirasyon uygulamasında ise çok yüksek oranda pozitif bir ilişki olduğu belirlenmiştir (p=0,009). Sonuç: Öğrencilerin kliniklerde yaptıkları kan alma, intravenöz kateter yerleştirme ve nazofarengeal aspirasyon yapma uygulamaları ile öz-yeterlik algıları arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu ve bu girişimlerde öğrencilerin motivasyonlarının artırılması gerektiği belirlenmiştir.