Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümlerindeki Hiyerarşik Yapının Öğrenciler Üzerindeki Psikolojik Etkilerinin Kapsamlı Analizi


Yazır D., Yay S.

Journal of advanced research in natural and applied sciences (Online), vol.8, no.4, pp.614-623, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Hiyerarşik yapının olduğu kurum ve kuruluşlarda ast-üst ilişkisinin olduğu bilinmektedir. Hiyerarşinin olduğu kurum ve kuruluşlarda hayatının belirli bir kısmını geçiren bireyler hem bireysel hem de gruplar halinde psikolojik olarak olumlu veya olumsuz etkiler yaşamaktadırlar. Bu çalışmada, hiyerarşik yapının Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümlerinde (DUİM) öğrenim gören öğrencilerin psikolojilerine yönelik olumlu veya olumsuz etkileri SPSS 23 paket programıyla kapsamlı olarak analiz edilmiştir. Uzman görüşleri alınarak DUİM öğrencilerine uygulanmak için anket hazırlanmıştır. Uygulanan ankete verilen 218 cevaptan 195’i geçerli sayılmıştır. Geçerli anketler üzerinden betimsel istatistikler yapılmış ve öğrencilerin sınıf düzeyleri ve cinsiyetleri tespit edilmiştir. Analizler gerçekleştirilirken hipotezlere ve kullanılacak veriye göre kararlar verilmiştir. Analiz için Bağımsız t-Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA), Çok Faktörlü Varyans Analizi (MANOVA), Pearson’ın Ki-Kare testi, korelasyon analizleri yapılmıştır. Pearson’ın Ki-Kare testi ve Çok Yönlü Varyans Analizi için sonuçların derecelerini tespiti içinde ayrıca testler uygulanmıştır. Ankete verilen cevaplar analiz edildiğinde Öğrenciler Arasındaki Hiyerarşik Yapının (ÖAHY), öğrenciler tarafından desteklenmekte olduğunun ve öğrencilere katkı sağladığının tespiti yapılmıştır. Ayrıca öğretim üyelerinin ÖAHY’ye olan desteklerinin öğrenciler arasında negatif unsurların oluşmasında etki ettikleri ortaya çıkmıştır. DUİM öğrencileri arasında ÖAHY’yi oluşturan değerlerin korunmasına destek verilmesi önerilmektedir. ÖAHY’nin sağlıklı işleyebilmesi için öğretim üyelerinin etkilerinin gözden geçirilmesi önerilmekte ve nedenleri bir başka araştırma konusu olarak görülmektedir.