Bilgi İletişim Teknolojileri ve Ekonomik Büyüme: Beşli Kırılgan Ekonomiler Üzerine Bir Uygulama


Harman B., Abdioğlu Z.

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, vol.15, no.28, pp.264-278, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada Beşli Kırılgan Ekonomiler olarak adlandırılan Brezilya, Endonezya, Güney Afrika, Hindistan ve
Türkiye için ekonomik büyüme ile bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı arasındaki ilişki araştırılmaktadır. Bu
amaçla her bir ülkeye ait GSYİH büyüme oranı ile cep telefonu abone sayısı arasındaki nedensellik ilişkisi Toda
ve Yamamoto (1995) nedensellik analizi kullanılarak incelenmiştir. Çalışmada 1990-2020 dönemine ilişkin yıllık
veri seti kullanılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre Brezilya ve Güney Afrika için ekonomik büyümeden bilgi ve
iletişim teknolojileri kullanımına doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi söz konusudur. Endonezya ve Türkiye
için seriler arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi vardır. Ampirik bulgular Hindistan için ekonomik büyüme ve
bilgi ve iletişim teknolojileri arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi olmadığını göstermektedir. Bu çalışma genel
olarak Beşli Kırılgan Ekonomiler için bilgi ve iletişim teknolojilerinin ekonomik büyümeye ivme kazandırdığını
ve aynı zamanda ekonomik büyümenin teknolojik gelişmeye yön verdiğini kanıtlamaktadır.