Predictive Effect of Social Cognitive Skills on Social Anxiety


Creative Commons License

Olgun Kaval N., Arkar H.

CURRENT APPROACHES IN PSYCHIATRY, vol.14, no.Ek 1, pp.226-241, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: Ek 1
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.18863/pgy.1167103
  • Journal Name: CURRENT APPROACHES IN PSYCHIATRY
  • Journal Indexes: Academic Search Premier, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), Psycinfo, Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.226-241
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The main purpose of this study is to examine the relationship between social anxiety and social cognition skills (emotion identification/ discrimination, theory of mind, attribution bias, social functioning) and to investigate the predictive power of social cognition skills on social anxiety. In the study, it was also investigated whether social anxiety, social cognition skills and depression scores differed according to gender, age, reported diagnosis status and anxiety level. The sample of the study consisted of a total of 385 participants between the ages of 18-60. The research data were collected from the participants online using the Liebowitz Social Anxiety Scale, the Facial Emotion Identification and Facial Emotion Discrimination Tests, Reading the Mind in the Eyes Test, the Internal, Personal and Situational Attributes Scale, the Social Functioning Scale, the Beck Depression Inventory, and the Sociodemographic Information Form. It was determined that there was a negative relationship between social anxiety and emotion recognition, emotion discrimination and mind reading, and a positive relationship with externalization bias and depression. It was found that depression, emotion recognition and discrimination, mind reading, and antecedent social activities scale scores significantly predicted social anxiety. These variables explain 52% of the total variance related to social anxiety. In addition, when the depression effect was controlled, it was seen that social cognition skills explained 32% of the variance related to social anxiety. It was determined that the deterioration in social cognition skills and depression scores were associated with an increase in social anxiety. According to the results obtained from the research, suggestions were made to prevent social anxiety. It is suggested that it would be beneficial to include activities to develop social cognition skills, which are important for individuals’ interpersonal communication, within intervention programs. 

Bu çalışmanın temel amacı sosyal kaygı ile sosyal biliş becerileri (duygu tanıma/ayırt etme, zihin kuramı, atıf yanlılığı, sosyal işlevsellik) arasındaki ilişkiyi incelemek ve sosyal biliş becerilerinin sosyal kaygıyı yordama gücünü araştırmaktır. Çalışmada ayrıca sosyal kaygı, sosyal biliş becerileri ve depresyon puanlarının cinsiyet, yaş, bildirilen tanı durumu ve sosyal kaygı düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. Çalışmanın örneklemini, 18-60 yaşları arasında bulunan toplam 385 kişi oluşturmuştur. Araştırma verileri çevrimiçi olarak Liebowitz Sosyal Anksiyete Ölçeği, Yüzde Dışavuran Duyguların Tanınması ve Ayırt Edilmesi Testi, Gözlerden Zihin Okuma Testi, İçsel, Kişisel ve Durumsal Atıflar Ölçeği, Sosyal İşlevsellik Ölçeği, Beck Depresyon Envanteri ve Sosyodemografik Bilgi Formu kullanılarak katılımcılardan toplanmıştır. Sosyal kaygı ile duygu tanıma, duygu ayırt etme ve gözlerden zihin okuma arasında negatif, dışsallaştırma yanlılığı ve depresyon ile ise pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir. Depresyon, duygu tanıma ve ayırt etme, gözlerden zihin okuma ve öncül sosyal etkinlikler ölçek puanlarının sosyal kaygıyı anlamlı düzeyde yordadığı bulunmuştur. Bu değişkenler sosyal kaygıya ilişkin toplam varyansın %52’sini açıklamaktadır. Ayrıca, depresyon etkisi kontrol edildiğinde sosyal biliş becerilerinin sosyal kaygıya ilişkin varyansın %32’sini açıkladığı görülmüştür. Sosyal biliş becerilerindeki bozulmanın ve depresyon puanlarının sosyal kaygının artışıyla ilişkili olduğu belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, sosyal kaygıyı önlemeye yönelik önerilerde bulunulmuştur. Müdahale programları içerisinde bireylerin kişilerarası iletişimi için önemli olan sosyal biliş becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklere yer verilmesinin yararlı olacağı önerilmektedir.