Geleneksel Yapı Kurgusunun Yeniden Yorumlanması: HG Evi Örneği


Aslanöz Ö.

Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu (ISUEP), Eskişehir, Turkey, 28 - 30 June 2018, vol.3, pp.211-218

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 3
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.211-218
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Tasarım ürününün onu tasarlayandan bağımsız düşünülememesi, tasarımın öznelliğinin bir
göstergesidir. Diğer yanda
ise tasarım sürecinde devreye giren bilimsel bilgi tasarımcının sezgilerini
yönlendirerek tasarımcıya ışık tutmaktadır. Bu çalışmada çevresel bilgiyi tasarım sürecine taşımayı,
bilim ile sezgiyi yönlendirmeyi hedefleyen yöntemlerden biri olarak mekan dizi
minin tasarım
sürecinde bir araç olarak kullanılma potansiyeli üzerinde durulmaktadır. HG Evi’ nin geleneksel
konutun yeniden yorumlanmasını içeren mekan dizim, mekanın ilişkisel, konfigürasyonel
özelliklerine odaklanarak mekanı ve içinde gerçekleşen yaşam
ı deşifre etmeyi hedeflemektedir.
Mekan diziminin tasarım sürecinde kullanılma potansiyeli irdelenmeye çalışılmaktadır. Söz konusu
yaklaşımın tasarım sürecini besleyen, tasarımcının tasarım önerisini test etmesine yardımcı olan
bilimsel bir tasarım aracı o
larak kullanılabilirliği sorgulanmaktadır. Çalışmanın kavramsal
çerçevesinde mimar ve mimari tasarım süreci, tasarım sürecinin girdileri ile birlikte ele alınmış ve
bununla birlikte mekan diziminin HG Evi’ nde kullanılma biçimleri incelenmektedir. Tasarlan
an yapılı
çevre, insan hayatında sadece bir arka plan olarak kalmaz. Tasarlanan mekansal kurgu aynı zamanda
yaşayanların hareketlerini şekillendirici, algı, his ve duygularını yönlendirici bir etkiye sahiptir. Mimar,
tasarlarken bunları da göz önüne aldığı
karmaşık bir süreçten geçmektedir. Tasarım önerisine ve
ürününe erişebilmek için bu sürece tasarım bilgisini dahil etmektedir. Bunu yaparken de kendisine
aracılık eden içerisinde fiziksel ve zihinsel araçların yer aldığı bir tasarım araçları dünyasından
y
ararlanmaktadır. Bu çalışma, mekan dizimini tasarım sürecine dahil ederek bir tasarım aracı olarak
kullanılabilirliğini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Mekan dizimi tekniklerinden bazıları, belirlenen bir
tasarım probleminin çözüm sürecine dahil edilerek
gerçekleştirilen mekansal analizlerde ele alınmış;
tasarlanan HG Evi ve gerçekleştirilen analizlerle elde edilen veriler yorumlanarak tartışmaya
açılmıştır. Çalışmada öncelikle tasarlama eylemi ve tasarım süreci ele alınmış, bu sürece eşlik eden
tasarım bi
lgisinin bileşenleri, tasarım araçları irdelenmeye çalışılmıştır. Ardından bilimsel bilgiyi
tasarım süreci içine taşımayı hedefleyen, kanıt temelli bir tasarım yaklaşımı sergileyerek bu araçlar
içerisinde yer alma potansiyeli taşıyan mekan dizimi, ana söyl
em, kavram ve ölçümleri bağlamında
irdelenmiştir.