Evaluation of Nursing Students' Exposure to Colleagues Violence in Application Areas


Creative Commons License

KIRBAŞ Z. Ö., kahriman i.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.12, no.2, pp.524-533, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Colleague violence is an important problem in the nursing profession as it is in many professions. This study aimed to determine the exposure of nursing students to colleague violence in clinical practice areas. The study was conducted in descriptive type. The data of the study were collected using the Personal Information Form and the Colleague Violence Exposure Scale for Nursing Students. The study was conducted with a total of 252 students. The mean age of the students participating in the study was 20.58±1.74 and 84% were female students. The students' exposure to verbal/psychological violence sub-dimension scores were 20.35±7.50, the effects of violence on physical and mental health sub-dimension scores were 23.63±10.13, and the total scale scores were 43.99±16.88. It was determined that nursing students were exposed to low-grade colleague violence. For this reason, precautions should be taken to prevent the violence that nursing students are exposed to in practice areas.
Meslektaş şiddeti, birçok meslekte olduğu gibi hemşirelik mesleğinde de önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin klinik uygulama alanlarında meslektaş şiddetine maruz kalma durumlarını belirlemeyi amaçlamıştır. Çalışma tanımlayıcı tipte yapıldı. Araştırmanın verileri, Kişisel Bilgi Formu ve Hemşirelik Öğrencileri için Meslektaş Şiddetine Maruz Kalma Ölçeği kullanılarak toplandı. Çalışma toplam 281 öğrenci ile yürütüldü. Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 20,58±1,74 olup, %84’ü kız öğrenciydi. Öğrencilerin sözel/psikolojik şiddete maruz kalma durumu alt boyutu puanları 20,35±7,50, şiddetin fiziksel ve ruhsal sağlık üzerine etkisi alt boyutu puanları 23,63±10,13 ve ölçek toplam puanları 43,99±16,88 olarak bulundu. Hemşirelik öğrencilerinin düşük dereceli meslektaş şiddetine maruz kaldıkları belirlendi. Bu nedenle hemşirelik öğrencilerinin uygulama alanlarında maruz kaldıkları şiddetin önlenmesine yönelik önlemler alınmalıdır.