Toplam Kalite Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkisi: ISO 500 Büyük Firmalarına Yönelik Bir Araştırma


USTASÜLEYMAN T.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.13, no.2, pp.67-96, 2011 (Scopus)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 2
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: Scopus, Academic Search Premier, American History and Life, Art Source, Film & Television Literature Index, Historical Abstracts, MLA - Modern Language Association Database, Public Affairs Index, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.67-96
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

It is considered that quality is a strategic factor in achieving business success

on the other hand, it is accepted that Total Quality Management (TQM) can

generate a sustainable competitive advantage around the world. Total Quality

Management (TQM) practices include customer focus, leadership, continuous

improvement, supplier quality management, training, product design, process

management. Determining the effect of Total Quality Management practices on firm

performance was the purpose of this study. To assess these relationships, it was

conducted a questionnaire survey on 500 top firms determined by The Istanbul

Chamber of Industry (ISO) on 2009. Firstly, Exploratory Factor Analysis (EFA) was

performed and variables were determined. Confirmatory factor analysis (CFA) was

performed to measurement model with AMOS 5 and fit indices were calculated.

Later, the effect of Total Quality Management practices on firm performance has

been determined by structural equation modeling. These results of the analysis

showed that there were significant relationship between leadership and firm

performance; continuous improvement and firm performance; supplier quality

management and firm performance, process management and firm performance.

Lastly, results were compared with other studies and limits of study were explained.

Kalitenin firma başarısında stratejik bir faktör olduğu diğer taraftan, Toplam

Kalite Yönetiminin (TKY) ise dünya çapında sürdürülebilir rekabet üstünlüğü

yaratabildiği kabul edilmektedir. Bu çalışmada müşteri odaklılık, liderlik, sürekli

iyileşme, takım çalışması, tedarikçi kalitesi yönetimi, eğitim, ürün tasarımı ve süreç

yönetiminden oluşan Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarının firma performansı

üzerindeki etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaçla oluşturulan anket formu

2009 yılında İstanbul Sanayi Odası’na (ISO ) kayıtlı 500 büyük firmaya

uygulanmıştır. Önce, açıklayıcı faktör analizi (AFA) ile değişkenler belirlenmiştir.

Ardından doğrulayıcı faktör analizi (DFA) AMOS 5 programını kullanarak ölçüm

modeline uygulanmış ve uyum indeksleri hesaplanmıştır. Daha sonra ise yapısal

eşitlik modeli ile TKY uygulamalarının firma performansı üzerindeki etkisi

belirlenmiştir. Çalışmanın sonucunda liderlik, sürekli iyileşme, tedarikçi kalitesi

yönetimi ve süreç yönetimi ile firma performansı arasında anlamlı ve pozitif ilişki

bulunduğu ortaya çıkmıştır. En son olarak bulunan sonuçlar diğer çalışmalar ile

karşılaştırılmış ve çalışmanın kısıtları verilmiştir.