Anti-Seizure Medications in Children with Epilepsy Effects on Cognitive Functions: Systematic Review


Creative Commons License

KART P. Ö., CANSU A.

Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, vol.32, no.1, pp.42-55, 2023 (Scopus) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 32 Issue: 1
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.5336/pediatr.2022-92208
  • Journal Name: Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi
  • Journal Indexes: Scopus, Academic Search Premier, EMBASE, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.42-55
  • Karadeniz Technical University Affiliated: No

Abstract

Cognitive dysfunction is one of the comorbid diseases frequently seen in patients with epilepsy. Patients with cognitive dys- function are difficult to manage and often lead to deterioration in their quality of life. This can sometimes be more devastating than the seizures themselves. Often these cognitive impairments are multifac- torial. Although the cause of cognitive impairment in patients with epilepsy is not fully understood, known factors include underlying eti- ological causes, seizures themselves, side effects of drug therapy, and psychosociocultural causes. For these reasons, anti-seizure medications make significant contributions to behavioral and cognitive functions, mostly negatively, but rarely positively. The most common central ner- vous system side effects observed during antiseizure medication ther- apy are sedation, drowsiness, distraction, insomnia, and dizziness. The most important factors that increase the risk of cognitive side effects are; multiple anti-seizure medication use, high anti-seizure medication dose, and increased serum drug levels. Adverse cognitive effects can be avoided by slow titration to the lowest effective dose and avoiding poly- therapy. Therefore, clinicians should be alert to side effects by select- ing anti-seizure medications with the best cognitive and behavioral profile according to their needs, starting with the appropriate dose and titration, and evaluating cognitive function using neuropsychological tests. Neuropsychological monitoring is necessary to improve individ- ual medical care in children with epilepsy and to prevent learning dif- ficulties and social problems. In this review, the effects of classical and new generation anti-seizure medications on cognitive functions will be evaluated in detail in children with epilepsy.
Bilişsel işlev bozukluğu, epilepsili hastalarda s ıklıkla görülen komorbid hastalıklardan biridir. Bilişsel işlev bozukluğuna sahip has- taların yönetimi zordur ve bu hastaların yaşam kalitesinde sıklıkla bo- zulmaya yol açar. Bu durum, bazen nöbetlerin kendisinden daha yıpratıcı olabilir. Çoğunlukla bu bili şsel bozukluklar multifaktöriyel- dir. Epilepsili hastalarda bilişsel bozukluğun nedeni tam olarak anlaşı- lamamış olsa da bilinen faktörler aras ında altta yatan etiyolojik nedenler, nöbetlerin kendisi, ilaç tedavisinin yan etkileri ve psikosos- yokültürel sebepler yer al ır. Bu sebeplerden dolay ı antinöbet ilaçlar (ANİ), davranışsal ve bilişsel fonksiyonlara çoğunlukla olumsuz nadi- ren de olumlu şekilde önemli katkılarda bulunur. ANİ tedavisi sırasında gözlenen en yayg ın santral sinir sistemi yan etkileri sedasyon, uyku hâli, dikkat dağınıklığı, uykusuzluk ve baş dönmesidir. Bilişsel yan etki riskini artıran en önemli faktörler ise çoklu ANİ kullanımı, yüksek ANİ dozu ve artan serum ilaç seviyeleridir. Olumsuz bili şsel etkiler, en düşük etkili doza yavaş titrasyonla ve politerapiden kaçınarak önlene- bilir. Bu yüzden klinisyenler; hastaların ihtiyaçlarına göre en iyi biliş- sel ve davranışsal profile sahip ANİ’leri seçip, uygun doz ve titrasyonla başlayarak ve nöropsikolojik testleri kullanarak bili şsel işlevi değer- lendirip yan etkilere karşı uyanık olmalıdır. Nöropsikolojik izleme; epi- lepsili çocuklarda bireysel t ıbbi bak ımı iyileştirmek, ö ğrenme güçlüklerini ve sosyal sorunları önlemek için gereklidir. Bu derlemede, epilepsili çocuklarda klasik ve yeni ku şak ANİ’lerin bilişsel fonksi- yonlar üzerine olan etkileri detaylı olarak değerlendirilecektir.