Doğu Pontidlerde Geç Kretase yaşlı kırıntılı çökellerin sedimantolojik ve organik jeokimyasal özellikleri, 320 s.,


Öğrenci: Çiğdem Saydam

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): SADETTİN KORKMAZ