Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Garseddin-zâde Şemseddin Muhammed'e nispet edilen bir tıp manzumesi hakkında: Manzûme ya da Manzûme fî ilmi t-tıb

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı- Belleten, no.68, pp.69-112, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Abdülmecid Sivasî'nin Halvetilik Adabı Hakkındaki Eseri: Mi'yâr-ı Tarîk

Dergipark Littera Turca, vol.5, no.8, pp.351-363, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Divan Şiirinde Sipend/Üzerlik

Asos Journal (The Journal of Academic Social Science), no.54, pp.269-288, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Şerh-i Cezire-i Mesnevi’sinden Hareketle Abdülmecid Sivâsî’nin Divanında Bulunmayan Türkçe Şiirleri

ULUSLARARASI TÜRKÇE EDEBİYAT KÜLTÜR EĞİTİM (TEKE) DERGİSİ, vol.5, no.1, pp.257-279, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hadîkatü’l-Fünûn’un Teşbih Kısmının Enîsü’l-Uşşâk ve Miftâhu’t-Teşbîhle Karşılaştırılması

Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi, no.17, pp.135-146, 2015 (International Refereed University Journal)

Metinlerarasılık Bağlamında Hurufilikten Hilmi Yavuz'un Hurufi Şiirleri'ne

ALEVİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.4, pp.295-304, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Enderunlu Mehmet Âkif’in Mir’ât-ı Şi’r Adlı Tezkiresinin Muhtasar Bir Nüshası

TURKISH STUDIES, no.3, pp.2531-2568, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Divan Şiirinde Estetik Bir Unsur Olarak Değerli Taşlar

Toplum ve Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Edremit/BALIKESİR, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.370-394

Elmalı İlçe Halk Kütüphanesi “07 El 2990” Numaralı Mecmûa Üzerine

Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 8 - 10 November 2018, no.1, pp.544-550

Cezîre-i Mesnevî’nin Türkçe Şerhlerinde Bir Anlatım Tekniği: Somutlaştırma

USBİK (I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi), Kayseri, Turkey, 31 January - 02 February 2018, no.1, pp.222-241

Türkçe Divan Dibaceleri ve Mesnevi Hatimelerinde Şairlerin Kendi Kusurlarına Dair Görüşleri

IV. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 28 August 2012, pp.203-218

Books & Book Chapters