TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ HAZIRLADIĞI SORULARIN YENİDEN YAPILANDIRILAN BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ


Creative Commons License

EYÜP B.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, vol.20, pp.965-983, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The purpose of this study was to evaluate the questions prepared by Turkish language
teacher candidates related to the texts from different literary genres in terms of the revised Bloom’s taxonomy. In the study, document review method was used. The study sample included the fourth-grade students of Turkish Language teaching department under the Faculty of Education of Karadeniz Technical University. The sample group was given three texts from different genres and asked to prepare questions related to them. 34,6% of the questions were prepared at the remembering level, 45,9% at the understanding level, 3,2% at the applying level, 1,3% at the analysing level, 10,4% at the evaluating level and 4,5% at the creating level. It was determined that teacher candidates prepared more questions at the remembering and understanding levels. It was seen that in the dimension of knowledge the questions directed to factual and conceptual information predominated. It was determined that teacher candidates were not able to prepare questions that could develop the higher order thinking skills of the students.

Bu çalışmada, Türkçe öğretmeni adaylarının farklı edebi türlerdeki metinlerle ilgili
hazırladıkları soruların yeniden yapılandırılan Bloom taksonomisi açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Türkçe öğretmenliği bölümü 4. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Örneklem grubuna farklı türlere ait üç metin verilip bunlarla ilgili sorular hazırlamaları istenmiştir. Soruların % 34,6’sı hatırlama, % 45,9’u anlama, % 3,2’si uygulama, % 1,3’ü çözümleme, % 10,4’ü değerlendirme ve % 4,5’i yaratma kategorisine göre hazırlanmıştır. Öğretmen adaylarının daha çok hatırlama ve anlama düzeyinde soru hazırladıkları belirlenmiştir. Bilgi boyutunda olgusal ve kavramsal bilgiye yönelik soruların ağırlıklı olduğu görülmüştür. Öğretmen adaylarının, öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini geliştirebilecek sorular hazırlayamadıkları belirlenmiştir.