Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin alternatif ölçme-değerlendirme tekniklerini kullanmada karşılaştıkları problemler: Trabzon örneği


ŞENEL ÇORUHLU T., ER NAS S., ÇEPNİ S.

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.6, no.1, pp.122-141, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of the study is to emerge problems facing Science and Technology teachers using alternative measurement and assessment techniques in lessons. Survey method was used in this study. The sample of the study consisted of 40 Science and Technology teachers working in Trabzon. Semistructured interviews and Need Determine Questionnaire were used for data collection. Descriptivecontent analysis and matrix forming to be benefit from codes were used for analysis of interviews. Tables including frequency and percentage worth were used for in the analysis of questionnaires. It was seen that, teachers started to use the new program with little theoretical and practical knowledge about alternative assessment techniques and teachers had problems because of lack of information and skills about techniques such as; composing and evaluating of portfolios. However, teachers hadn’t got enough adequacies about alternative assessment techniques and they started to adapt traditional techniques to the

new program. Suggestions were given that, in-service education courses should be arrangement including theoretical information and practical application for teachers relate to performance assessment, portfolio, project and so on.

Bu çalışmanın amacı; Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin alternatif ölçme değerlendirme tekniklerini derslerinde kullanmada karşılaştıkları problemleri ortaya çıkarmaktır. Araştırmada yöntem olarak Tarama Modeli kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini Trabzon ilinde çalışan 40 Fen ve Teknoloji öğretmeni oluşturmuştur. Veri toplama araçları olarak; yarı yapılandırılmış mülakat soruları ve durum tespiti ihtiyaç belirleme anketi kullanılmıştır. Mülakatların analizinde betimsel ve içerik analizi yapılmış, kodlamalardan yararlanılarak matrisler oluşturulmuştur. Anket verilerinin analizinde frekans ve yüzde değerlerinin bulunduğu tablolardan yararlanılmıştır. Öğretmenlerin, alternatif ölçme değerlendirme teknikleri hakkında yeterli bilgi ve beceriye sahip olmadan programı uygulamaya başladıkları, öğrenci ürün dosyasının tutturulması ve değerlendirilmesi gibi konularda bilgi ve beceri sahibi olmadıklarından problemlerle karşılaştıkları görülmüştür. Öğretmenlerin yeni teknikleri kullanma bilgi ve becerisine sahip olmamasından dolayı, daha çok bildikleri teknikleri yeni öğretim programına adapte etmeye çalıştıkları sonucuna ulaşılmıştır. Performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, proje gibi alternatif ölçme değerlendirme teknikleri hakkında öğretmenler için pratik ve uygulamalar içeren Hizmet içi eğitim (HİE) kurs programları düzenlenmesi gerektiği öneri olarak sunulmuştur.