Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Çevresel Kalite ve Ekonomik Büyümeİlişkisi: OECD Ülkeleri İçin StatikPanel Veri Analizii

Maliye Dergisi, no.177, pp.87-103, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRKİYE’NİN SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİK BÜYÜMESİNDE TARIM, KENTLEŞME VE YENİLENEBİLİR ENERJİNİN ETKİSİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.12, no.2, pp.400-415, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Optimal Portföy Seçiminde Bulanık Ortalama Mutlak SapmaModeli ve BİST 30 Uygulaması

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.19, no.3, pp.611-629, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Financing Renewable Energy Projects: An Empirical Analysis for Turkey

International Journal of Energy Economics and Policy, vol.8, no.6, pp.180-185, 2018 (Journal Indexed in ESCI)

Financing renewable energy projects: An empirical analysis for Turkey

International Journal of Energy Economics and Policy, vol.8, no.6, pp.180-185, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye ve Avrupa Borsalarının Temel Endekslerinden Portföy Seçimi: Bulanık Mantık Yaklaşımı

II. ULUSLARARASI EKONOMİ, FİNANS VE EKONOMETRİ SEMPOZYUMU(ISEFE), 6 - 07 December 2018

Yüksek ve Çok Yüksek İnsani Gelişmişlik Düzeyine Sahip Ülkelerin Karbondioksit Emisyonları Bakımından Sınıflandırılması

II. Uluslararası Ekonomi, Finans Ve Ekonometri Sempozyumu (ISEFE), Balıkesir, Turkey, 6 - 07 December 2018, pp.336-345

G20 Ülkelerinin Enerji Göstergeleri Bakımından TOPSIS Yöntemi İle Analizi

Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi (EMISSC 2018-LEFKOSA), Cyprus (Kktc), 27 - 29 April 2018, pp.65

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütüne Üye Ülkelerin Ekonomik Performanslarına İlişkin Etkinlik Analizi

4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu (Asos Congress), Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.197

Beşeri Sermaye Yatırımlarının Etkinlik Analizi: Eğitim ve Sağlık Yatırımları Özelinde Karadeniz Bölgesi

Uluslararası Uygulamalı İşletme Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, Bayburt, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.92

OPTİMAL PORTFÖY SEÇİMİNDE BULANIK MANTIK YAKLAŞIMI: BİST TEKNOLOJİ ALANINDAKİ HİSSE SENETLERİNE UYGULANMASI

I. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, Kayseri, Turkey, 24 - 26 November 2017, pp.62-63

İÇ ANADOLU BÖLGESİNDEKİ İLLERİN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: TEMEL BİLEŞENLER ANALİZİ

I. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, Kayseri, Turkey, 24 - 26 November 2017, pp.91

İç Anadolu Bölgesindeki İllerin Memnuniyet Düzeylerinin İncelenmesi: Temel Bileşenler Analizi

I. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, Kayseri, Turkey, 24 - 26 November 2017, pp.91

Optimal Portföy Seçiminde Bulanık Mantık Yaklaşımı: BİST Teknoloji Alanındaki Hisse Senetlerine Uygulanması

I. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, Kayseri, Turkey, 24 - 26 November 2017, pp.62

Türkiye’deki Bölgesel Ayırımın Yaşam Endeksi Bağlamında Diskriminant Analizi ile İncelenmesi

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.412

İnsani Gelişme Endeksi Bileşenleri Açısından Avrupa Ülkelerinin Karşılaştırılması: Lojistik Regresyon Analizi

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.411

Enerji Göstergeleri Açısından Türkiye’nin Avrupa Birliği Ülkeleri Arasındaki Yeri: Bulanık Kümeleme Analizi

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.410

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Kapsamında Türkiye’deki İllerin Çok Değişkenli İstatistiki Yöntemlerle İncelenmesi

4.ULUSLARARASI SOSYALBEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.341

Biological and Phytochemical Studies on Onosma isauricum Boiss and Heldr

Natural Prodructs and Drug Discovery – Future Perspectives Symposium, VİYANA, Austria, 13 - 14 November 2014