Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Mineralogy and chemistry of zeolites and associated minerals in Tertiary alkaline volcanics from the Eastern Pontides, NE Turkey

NEUES JAHRBUCH FUR MINERALOGIE-ABHANDLUNGEN, vol.189, no.1, pp.35-47, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Mineralogy, geochemistry and genesis of bentonites of the Ordu area, NE Turkey

CLAY MINERALS, vol.40, no.1, pp.131-151, 2005 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Highly Siderophile Element Geochemistry of Basic Volcanics from the Samsun Area, NE Turkey: Preliminary Results

4. International Conference on Civil, Environmental, Geology and Mining Engineering, Trabzon, Turkey, 20 - 22 April 2019

Doğu Karadeniz bentonitlerinin mineralojisi ve jeokimyası: Ordu Bentonitleri

17. Ulusal Kil Sempozyumu, Muğla, Turkey, 4 - 07 October 2017, pp.11-12

Eosen yaşlı Bayburt tüflerinde gelişen klinoptilolitlerin mineralojisi

17. Ulusal Kil Sempozyumu, Muğla, Turkey, 4 - 07 October 2017, pp.170-180

Bayburt Yöresi (KD Türkiye) Eosen yaşlı vitrik tüflerdeki klinoptilolit oluşumu

16. Ulusal Kil Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 2 - 05 September 2015, pp.169-171

Pırnakapan (:Aşkale, Erzurum) civarındaki evaporitlerin jeolojik, mineralojik ve petrografik özellikleri

66. Türkiye Jeoloji Kurultay, Bildiri Özleri Kitabı, Ankara, Turkey, 1 April - 05 September 2013, pp.236-237

Mineral chemistry and thermobarometric implications on Tertiary alkaline volcanics in the northern part of Eastern Pontides, NE Turkey

International Earth Science Colloquium on the Aegean Region (IESCA) Abstract Book, İzmir, Turkey, 1 - 05 October 2012, pp.200-0

Eosen yaşlı Bayburt (KD Türkiye) tüflerinde zeolitleşme: mineralojik ve petrografik ilk bulgular

15. Ulusal Kil Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Niğde, Turkey, 19 - 22 September 2012, pp.368-370

Trabzon-Giresun Arasındaki Tersiyer alkalen volkanitlerinin petrokimyası ve Sr-Nd izotop jeokimyası, KD Türkiye

V. Jeokimya Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı) Bildiri Özleri Kitabı, Denizli, Turkey, 23 - 25 May 2012, pp.132-133

Whole-rock chemostratigraphy of diverse magma series in the Tertiary alkaline volcanics of Trabzon-Giresun area, NE Turkey

Goldschmidt Conference Abstracts, Mineralogical Magazine, Prague, Czech Republic, 14 - 19 August 2011, vol.75, no.3, pp.2237-0

Mineralogy and Chemistry of Zeolites And Associated Minerals in Tertiary Aged Alkaline Volcanics from The Eastern Pontide, Ne Turkey

Euroclay 2011, European Clay Conference Book of Abstracts, Antalya, Turkey, 26 June - 01 July 2011, pp.231

Alteration Mineralogy and Chemistry of the Hydrothermally Altered Felsic Volcanics from the Eriklik (Giresun) Area, Ne Turkey

Euroclay 2011, European Clay Conference Book of Abstracts, Antalya, Turkey, 26 June - 01 July 2011, pp.258

Geology And Alteration Mineralogy of Araklı Area (Trabzon) Red Clays and Fluvio-Lacustrine Unit, NE Turkey

Euroclay 2011, European Clay Conference Book of Abstracts, Antalya, Turkey, 26 June - 01 July 2011, pp.250

Volcanic facieses and mineral chemistry of Tertiary alkaline volcanic rocks in the eastern Pontides, NE Turkey

European Geosciences Union (EGU) General Assembly, Vienna, Austria, 3 - 08 April 2011, vol.13, pp.360-0

Trabzon yöresi Tersiyer volkanitlerindeki zeolit minerallerinin dağılımları ve mineralojik özellikleri, KD Türkiye

35. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Bildiri Özleri Kitabı, Konya, Turkey, 4 - 07 October 2010, pp.57-59

Alteration mineralogy, geochemistry and genesis of volcanic rocks of the Hasandağ area (Giresun), NE Turkey

5th Mid-European Clay Conference (MECC2010), Acta Mineralogica-Petrographica Abstract Series, Budapeşte, Hungary, 25 - 29 August 2010, vol.6, pp.97

Doğu Pontid Kuzey Zonu (KD Türkiye) Tersiyer Yaşlı Alkalin Volkanitlerin Petrokimyasal Özellikleri

IV. Ulusal Jeokimya Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı, Elazığ, Turkey, 26 - 28 May 2010, pp.31-32

Murgul (Artvin) masif sülfit yatağının kil mineralojisi ve kimyası, KD Türkiye

XIV Ulusal Kil Sempozyumu, Bildiri Kitabı, Trabzon, Turkey, 1 - 03 October 2009, pp.193-196

Eriklik (Bulancak-Giresun) yöresi kil oluşuklarının mineralojisi ve jeokimyası, KD Türkiye

XIV Ulusal Kil Sempozyumu, Bildiri Kitabı, Trabzon, Turkey, 1 - 03 October 2009, pp.204-205

Murgul (Artvin) masif sülfit yatağı çevresindeki volkanik kayaçların alterasyon mineralojisi ve jeokimyaları, KD Türkiye

62. Türkiye Jeoloji Kurultay, Bildiri Özleri Kitabı-I, Ankara, Turkey, 13 - 17 April 2009, pp.248-249

Doğu Karadeniz bentonitlerinin mineralojisi ve jeokimyası: Kavaklar (Ordu) ve Tirebolu (Giresun) bentonitleri

62. Türkiye Jeoloji Kurultay, Bildiri Özleri Kitabı-I, Ankara, Turkey, 13 - 17 April 2009, pp.92-93

Kutlular (Sürmene, Trabzon) masif sülfit yatağı yan kayaçlarının kil mineralojisi ve kimyası

XIII. Ulusal Kil Sempozyumu, Bildiri Kitabı, Isparta, Turkey, 12 - 14 September 2007, pp.123-125

Kutlular (Sürmene, Trabzon) area volcanic rocks, NE Turkey

Euroclay 2007, Abstract Book, Aveiro, Portugal, 22 - 27 July 2007, pp.61

Kutlular (Sürmene, Trabzon) yöresi Geç Kretase volkanitlerinin alterasyon mineralojisi ve jeokimyası

II. Jeokimya Sempozyumu, Bildiri Özleri, Bursa, Turkey, 2 - 04 October 2006, pp.29-30

Kavaklar (Ordu) ve Tirebolu (Giresun) bentonitlerinin jeolojik, mineralojik ve jeokimyasal özellikleri, KD Türkiye

Doğu Karadeniz Bölgesi Maden Kaynaklarının Değerlendirilmesi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Trabzon, Turkey, 14 - 16 September 2006, pp.21-29

Tirebolu (Giresun) bentonitlerinin jeolojik, mineralojik ve jeokimyasal özellikleri, KD Türkiye

XII. Ulusal Kil Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Van, Turkey, 5 - 09 September 2005, pp.80-100

Eriklik (Bulancak) yöresi kil oluşuklarının jeolojik ve mineralojik özellikleri

58. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Genişletilmiş Bildiri Özleri Kitabı, Ankara, Turkey, 11 - 15 April 2005, pp.133-134

Deniz-hızlı kentleşme etkileşimine Karadeniz’den bir örnek: Fener (Yoros) burunu-Trabzon kıyı hattı

I. Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu, Bildiri Özleri Kitabı, İstanbul, Turkey, 13 - 15 September 2004, pp.79-80

Deniz-hızlı kentleşme etkileşimine Karadeniz’den bir örnek: Fener (Yoros) burnu-Trabzon kıyı hattı

Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı, İstanbul, Turkey, 13 - 15 September 2004, pp.79-80

Doğu Karadeniz’de (Trabzon-Akçaabat) deniz kıyısından 12-16 km açıkta bulunan su altı yükseltilerinin jeolojik özellikleri

Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı, İstanbul, Turkey, 13 - 15 September 2004, pp.74-75

Kavaklar (Ordu) yöresi kil oluşuklarını kökensel incelenmesi, KD Türkiye.

XI. Ulusal Kil Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, İzmir, Turkey, 3 - 06 September 2003, pp.17-34

Mineralogical, geochemical characteristics and origin of the Kavaklar (Ordu) area clay occurrences, NE Turkey

Euroclay 2003, 10th Conference of European Clay Association Abstracts, Modena, Italy, 22 - 26 June 2003, pp.7-8

Origin and formation of clay minerals in Tertiary alkaline volcanic rocks, Eastern Pontides (NE Turkey)

Euroclay 2003, 10th Conference of European Clay Association Abstracts, Modena, Italy, 22 - 26 June 2003, pp.21

Subduction input versus source enrichment and role of crustal thickening in the generation of Tertiary magmatic in the Pontid Paleo-Arc setting, NE Turkey

Workshop-Short Course on Volcanic Systems, Geochemical and Geophysical Monitoring, Melt inclusions: Methods, applications and problems, Napoli, Italy, 26 - 30 September 2002, pp.13-16

Subduction Input versus Source Enrichment and Role of Crustal Thickening in the Generation of Tertiary Magmatism in the Pontid Paleo-Arc Setting, NE Turkey

Workshop-Short Course on Volcanic Systems, Geochemical and Geophysical Monitoring, Melt inclusions: methods, applications and problems, Napoli, Italy, 26 - 30 September 2002, pp.13-16

Kavaklar (Ünye-Fatsa, Ordu) Yöresi Bentonitik Kil Oluşuklarının Jeolojik ve Mineralojik Özellikleri, KD Türkiye

55. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri Kitabı, Ankara, Turkey, 11 - 15 March 2002, pp.1-3

Books & Book Chapters

Doğu Pontidlerin Jeolojik Özellikleri ve Kayaç Birlikteliklerinin Tanımlanması

in: Doğa Eğitimi Ders Dışı Öğretim Faaliyetlerine Örnek, Abdulkadir Uzunöz, Ayşegül Şeyihoğlu, Yavuz Akbaş, Ebru Gençtürk, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.194-220, 2012

Doğu Pontidlerin Jeolojik Özellikleri ve Kayaç Birlikteliklerinin Tanımlanması

in: Doğa Eğitimi Ders Dışı Öğretim Faaliyetlerine Örnek, Abdulkadir Uzunöz, Ayşegül Şeyihoğlu, Yavuz Akbaş, Ebru Gençtürk, Editor, Anı, pp.194-220, 2012